Een veiliger bedrijventerrein dankzij samenwerking tussen stad Lier, lokale politie en bedrijventerreinvereniging Duwijckpark

Een veiliger bedrijventerrein dankzij samenwerking tussen stad Lier, lokale politie en bedrijventerreinvereniging Duwijckpark

Vanuit een vastgestelde behoefte aan inbraakpreventie en een bezorgdheid over het bewaken en monitoren van de veiligheid op het bedrijventerrein Duwijck, vroeg vzw Duwijckpark aan de stad Lier of er een mogelijkheid bestond het stedelijk cameranetwerk uit te breiden op de site.

Na een aantal plaatsbezoeken, locatieonderzoek, en technische afwegingen en - ontwerpen keurde het schepencollege in het najaar van 2019 een voorstel tot samenwerking goed tussen de bedrijventerreinvereniging, de stad en de lokale politie van Lier voor de uitbreiding van het stedelijk cameranetwerk.

Er werden 4 camera’s geplaatst op strategische locaties, evenals een verbindingsmast op het dak van een bedrijf. De vzw Duwijckpark nam de aankoop- en installatiekost van de extra camera’s op zich. Het onderhoud van de camera’s is ten laste en op kosten van de stad Lier. Het globaal onderhoudscontract van de stad met de technologische dienstverlener werd hiervoor uitgebreid.

De lokale politie zorgt voor opslagcapaciteit en monitoring. De dagverslagen worden systematisch doorgenomen door de hoofdinspecteur, op locatie gefilterd en op basis van een opgegeven tijdsvork worden dan de camerabeelden geconsulteerd.

Het blijft evenwel aanbevolen om alles systematisch te melden. Een zo volledig mogelijke beschrijving met datum en tijdspanne kan in combinatie met ANPR-camera’s immers veel en snel zaken ophelderen. Rekening houdend met de wettelijke beperking van de maximale bewaartermijn van camerabeelden van 30 dagen, melden de ondernemers best tijdig een inbreuk of verdachte handeling.

Contactgegevens: 

Bert Serneels, stad Lier
bert.serneels@lier.be

Robin Baele, vzw Duwijckpark
robin@utb-botanicals.be

Samenwerking op bedrijventerreinen - Transportzone Meer

Samenwerking op bedrijventerreinen - Transportzone Meer

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen waarbij het bedrijventerrein Transportzone Meer in de provincie Antwerpen onder de loep genomen wordt.

Transportzone Meer vormt samen met Hazeldonk (Nederland) één bedrijvenzone met voornamelijk logistieke activiteiten. De bedrijventerreinvereniging Logistic Center Hazeldonk-Meer (LCHM) werd in 2007 opgericht en staat voor grensoverschrijdende samenwerking. Hazeldonk is in 2020 een bedrijveninvesteringszone (BIZ) geworden. Met projectsteun van de POM Antwerpen onderzoeken de bedrijventerreinvereniging en de stad Hoogstraten momenteel op welke manier een business improvement district (BID) gerealiseerd kan worden op de bedrijvenzone in Meer.

Een BID voorziet een duidelijk omschreven wettelijk kader voor samenwerking tussen het lokaal bestuur en de bedrijven en biedt opportuniteiten om samen met de bedrijven het bedrijventerrein aantrekkelijk te maken en te houden.

Contactgegevens: 

Marie-Cecile Roovers, parkmanager Logistic Center Hazeldonk-Meer
secretariaat@LCHM.eu
0031 065 - 161 77 01

Inge Van den Heuvel, projectmedewerker bedrijventerreinen stad Hoogstraten
inge.vandenheuvel@hoogstraten.be
03 340 19 09

 

 

Samenwerking op bedrijventerreinen - BIZ bedrijventerrein Breda-Oost 3B-O

Samenwerking op bedrijventerreinen - BIZ bedrijventerrein Breda-Oost 3B-O

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen waarbij het BIZ bedrijventerrein Breda-Oost 3B-O in Nederland onder de loep genomen wordt.

Contactgegevens: 

Laura Martin, parkmanager
l.martin@platformbvbreda.nl

Toekomstbestendige Bedrijventerreinen LIVE!

10

Toekomstbestendige Bedrijventerreinen LIVE!

Op donderdag 10 december aanstaande organiseren CLOK en Transitiemakers met ondersteuning van MKB-Nederland het webinar Toekomstbestendige Bedrijventerreinen LIVE

Binnen dit thema zullen een 3-tal onderwerpen besproken worden:
- Eén: energietransitie op bedrijventerreinen. Waaronder: energiebesparing, fossielvrij energieverbruik en de opwek van duurzame energie. Ook emissievrije mobiliteit maakt hier deel van uit.
- Twee: groenblauwe bedrijventerreinen. Wat houdt deze term in? Hoe gaan we om met de gevolgen van klimaatverandering en wat kunnen we nu al doen tegen bijvoorbeeld wateroverlast, hittestress en extreme droogte?
- Drie: het samenspel tussen het organiserend vermogen van ondernemers op bedrijventerreinen en het faciliterend vermogen van de gemeente. Hoe wordt versnelling gerealiseerd en wat is de rol van de betrokken partijen? En hoe wordt gezorgd voor structurele verandering in plaats van eenmalig scoren?

Het webinar zal plaatsvinden op 10 december van 15:00 tot 17:15 uur en is bedoeld voor (besturen van) ondernemersverenigingen, parkmanagers, gemeenten en provincies.

Inschrijvingslink: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-toekomstbestendige-bedrijventerreinen-live-130958822363

Nieuwe vzw Parkmanagement Peer streeft naar een duurzaam bedrijventerrein

Nieuwe vzw Parkmanagement Peer streeft naar een duurzaam bedrijventerrein

Vorige week zag vzw Parkmanagement Peer het levenslicht. De stad Peer en drie bedrijfsleiders van industrieterrein Bokt zetten hun schouders onder deze vzw in samenwerking met Quares.

Bestuur van de VZW OJM overhandigt een memorandum aan de toekomstige burgemeester Tollenaere

Bestuur van de VZW OJM overhandigt een memorandum aan de toekomstige burgemeester Tollenaere

Het bestuur van de VZW OJM, ondernemingsvereniging industrieterrein Jagersborg in Maaseik, overhandigt een memorandum aan de toekomstige burgemeester Johan Tollenaere en toekomstige schepenen Marc Vereecken en Edgard Stijven. Dit initiatief geldt als een uitnodiging voor een goede samenwerking en om de dialoog met de nieuwe bestuursploeg al op gang te brengen op de meest open en constructieve manier.

De herwaardering van Kanaalkant gaat een nieuwe fase in

De herwaardering van Kanaalkant gaat een nieuwe fase in

De omgeving van het Albertkanaal in Antwerpen (districten Merksem en Deurne), Schoten en Wijnegem omvat het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen. Sinds juni 2018 wordt door de POM Antwerpen een gebiedsmanagement opgestart. Dit gebeurt in samenwerking met de partners Schoten, Wijnegem, Antwerpen en de Vlaamse Waterweg én wordt ondersteund door de Vlaamse overheid. Het doel is om de samenwerking tussen bedrijven binnen de Kanaalkant naar een hoger niveau te tillen. Missie: de Kanaalkant op de kaart zetten als een toonaangevend bedrijventerrein.

Het eindrapport Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) uit 2003 zette het Albertkanaal opnieuw in de kijker. De POM Antwerpen faciliteerde het overleg tussen bedrijven en overheden. Dit leidde in 2006 tot het project ‘herwaardering Albertkanaal’. In 2010 leverde dit de start op van het masterplan Herwaardering Albertkanaal via een samenwerkingscharter. 

Tijdens de uitvoering van het masterplan stootte de POM op de grenzen van haar bevoegdheid, de provincie Antwerpen nam over. Een breed gedragen gebiedsgerichte visie werd ontwikkeld via de opmaak van het Kaderplan, een bijhorend actieprogramma zag het licht. De focus kwam te liggen op overleg tussen overheden en op investeringen van de verschillende overheden.

Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, zoals de opmaak van het toekomstplan, de aanleg van nieuwe kades, de verbreding van het Albertkanaal, het aanleggen van fietsinfrastructuur, de werken aan het Klein Schijn, de verhoging van de bruggen,… Dit alles om van de Kanaalkant een modern bedrijventerrein te maken met veel werkgelegenheid, een goede bereikbaarheid, aandacht voor duurzaamheid en succesvolle ondernemingen.

De infrastructuurwerken en het toekomstplan zijn al een grote stap. Volgende stap is ruimte geven aan de bedrijven door aanwezige bedrijfsdynamieken te ondersteunen, te bestendigen en toekomstgerichte activiteiten mogelijk te maken. De bedrijven gezamenlijk laten inzetten op het verduurzamen van hun bedrijfsvoering is essentieel, voorbij de eigen perceelsgrens heen.

Om de nieuwe fase een boost te geven is er sinds juni 2018 een gebiedsmanager actief. Hij zet zich voluit in voor de optimalisering en verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein. Op de grens tussen overheid en bedrijven spoort hij de juiste organisaties aan om projecten te starten in de zone Kanaalkant. De focus ligt op actie en realisatie. Omwille van de ligging van nabije gelegen woonzones is dit ook een kans om buurtbewoners actief te betrekken bij de Kanaalkant.

Wat doet de gebiedsmanager voor het projectgebied Kanaalkant?

  • Hij ontzorgt de bedrijven via het loket Kanaalkant
  • Hij zoekt mee naar realiseerbare projecten in verduurzaming van een bedrijf
  • Hij assisteert in de zoektocht naar een juiste locatie voor een bedrijf, bij de opstart van energie-deel-projecten, bij het verhogen van watergebonden vrachtvervoer, bij het bepalen van de fietsgeschiktheid in de zone, bij een samenaankoop …
Contactgegevens: 

Hans Maes, gebiedsmanager Kanaalkant POM Antwerpen
hans.maes@pomantwerpen.be
03 240 68 76

Mechelse bedrijventerreinverenigingen overhandigen memorandum aan het stadsbestuur

Mechelse bedrijventerreinverenigingen overhandigen memorandum aan het stadsbestuur

Op 6 november 2018 werden de bedrijventerreinverenigingen vzw Industrie Mechelen Noord en vzw Bedrijven Mechelen-Zuid hartelijk ontvangen door burgemeester Bart Somers om een gezamenlijk memorandum te overhandigen voor de komende legislatuur.

Met dit memorandum informeren de bedrijventerreinverenigingen het stadsbestuur over hun prioriteiten en verwachtingen voor de komende 6 jaar. Het document bevat ook een aantal aanbevelingen vanuit de bedrijfswereld met betrekking tot betrokkenheid, mobiliteit (bereikbaarheid en veiligheid), groenbeheer, toekomstige ontwikkelingen en de bedrijventerreinverenigingen als aanspreekpunt/go between.

Deze aanbevelingen zijn een bundeling van voorafgaande onderzoeken (onder andere Ronde tafel Mobiliteit in Mechelen Zuid en mobiliteitsenquête op Mechelen Noord) én opmerkingen van leden.  

Tijdens het bezoek werd de hand uitgereikt om de nauwe lopende samenwerking tussen de bedrijven en het stadsbestuur te bestendigen, en zo mogelijk te versterken. De burgemeester kon het initiatief erg waarderen, en verzekerde de nodige opvolging eens de coalitievorming achter de rug is.

Contactgegevens:
Kirsten Dejaegere, parkmanager vzw Industrie Mechelen Noord
kirsten.dejaegere@quares.be

Benjamin De Bruyn, parkmanager vzw Bedrijven Mechelen-Zuid
info@bm-z.be