Tools

De tools zijn geselecteerd op bruikbaarheid voor het schaalniveau van een volledig bedrijventerrein of voor individuele bedrijven. In dat laatste geval kan het parkmanagement een stimulerende rol spelen om alle aanwezige bedrijven te stimuleren de tool per bedrijf te gebruiken.

Kent u zelf nog andere tools? Aarzel niet en informeer ons via info@btmvlaanderen.be

Duurzaamheid

Duurzaamheidsmeter
Om de duurzaamheid van bedrijventerreinen en industriële of economische sites te meten werd in opdracht van het Agentschap Innoveren & Ondernemen een duurzaamheidsmeter (DZM) ontwikkeld. Deze tool biedt een uniforme en eenduidige manier om een duurzaamheidsmeting uit te voeren, wat resulteert in een tussen terreinen vergelijkbare score. U kan de tool gratis downloaden via de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. De tool bestaat uit een draaiboek/handboek, een verkorte versie (quickscan) en een uitgebreide versie (DZM economische sites).

JERTS zelftest
De onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer van de UGent ontwikkelde vragenlijsten met betrekking tot de fundamenten van een duurzaam bedrijventerrein en met betrekking tot de uitbouw ervan op vlak van de juridische, economische, ruimtelijke, technische en sociale aspecten (JERTS). Deze zelftesten helpen om een SWOT-analyse van een terrein op te stellen.

CIRCULER
Op donderdag 10 december 2020 stelde Interleuven de toolbox voor (her)ontwikkeling van circulaire bedrijventerreinen voor aan een breed publiek van lokale besturen en ontwikkelaars tot bedrijven en bewoners van bedrijventerreinen. U kan de webinar hier herbekijken: https://youtu.be/2HG-v1BIP4w. De toolbox is het resultaat van het co-creatieproces van het project CIRCULER, dat werd gerealiseerd met de steun van Vlaanderen Circulair. In dit co-creatieproces werden de bedrijven van de bedrijventerreinen Haasrode betrokken. De bedrijventerreinvereniging C-Valley Leuven was tevens partner in dit project. De toolbox omvat maar liefst 64 acties verdeeld over zes relevante thema’s. Verschillende stakeholders kunnen aan de hand van deze acties aan de slag gaan om het circulair bedrijventerrein samen te realiseren. U kan de toolbox downloaden via www.circuler.be/download.

 

Mobiliteit, transport en logistiek

Mobiscan
Elke Vlaamse provincie biedt voor bedrijven en bedrijventerreinen Mobiscans aan. Deze scans analyseren de bereikbaarheid van een bedrijf / een bedrijventerreinen en brengen het woon-werkverplaatsingsgedrag van het personeel in kaart. Ervaren medewerkers van de Provinciale Mobiliteitsunten (PMP) voeren deze scans (gratis, al dan niet onder voorwaarden) uit. Het resultaat van de scan is een maatregelenlijst met mogelijke acties. Voor meer info en aanvraag van een Mobiscan kan u contact opnemen met uw provincie:

Carpool-tool
vzw Taxistop (privaat initatief) biedt verantwoordelijken in bedrijven en bedrijventerreinen een betalende tool aan voor carpooling van medewerkers, met de bedoeling chauffeurs en meerijdende medewerkers te linken. Carpoolen is voordelig, zowel voor de pendelende werknemer, de werkgever als het milieu.
Meer info en contact via carpool.be.

Truck Parking Europe
Truck Parking Europe is een interessante app waar alle vrachtwagenparkings van Europa in vermeld staan. Naast het aantal beschikbare plaatsen kan je ook zien welke faciliteiten er aanwezig zijn. Een nuttig hulpmiddel voor zowel chauffeur als opdrachtgever! Deze tool werd alvast positief bevonden door bedrijventerreinvereniging PopIn uit Poperinge. Geïnteresseerd? Neem een kijkje op truckparkingeurope.com en app.truckparkingeurope.com/#/.

Havenbus Zeebrugge
De Havenbus is sinds 2007 een vast transportmiddel voor werknemers in de Zeehaven van Brugge (Port of Zeebrugge). Dit is vooral handig voor de werknemers die werken op plaatsen die via het openbaar vervoer niet of moeilijk te bereiken zijn. Om het gebruik van deze Havenbus te stimuleren hebben MBZ en APZI een applicatie ontwikkeld om de werknemer rechtstreeks een ritje te laten boeken. In deze app kan de gebruiker zijn op- en afstapplaats en uur kiezen, waarna hij na betaling een gegarandeerd zitje heeft. De werknemer wordt op het gekozen tijdstip voor de deur van zijn onderneming afgezet en opgehaald. Tot eind april 2018 verliep de reservatie van een zitje op de Havenbus uitsluitend via de werkgever. Om de administratieve last te verminderen en het gebruik te stimuleren staat dit nu ook open voor elke werknemer. Het systeem voor boekingen door de werkgever blijft bestaan voor de bedrijven die dit wensen.
Meer info via de website van de Havenbus of via hun folder.

Beeldvorming, biodiversiteit en inrichting

Biodiva
Biodiva biedt bedrijven hulp bij het uitstippelen van een biodiversiteitsbeleid en het ondernemen van acties. De Biodiva-scan volgt een stappenplan en geeft als resultaat een score op vlak van biodiversiteit. Deze scan werd ontwikkeld door de provincie Antwerpen samen met enkele partners.
De scan invullen kan via biodiva.provincieantwerpen.be.

Energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit

KMO-energiewijzer
De KMO-energiewijzer is een tool die op korte tijd inzicht geeft of een individueel bedrijf meer of minder dan het gemiddelde van sectorgenoten verbruikt en wat men daaraan kan doen. De tool werd ontwikkeld in opdracht van het NSZ door Zero Emission Solutions en focust op energie-efficiëntie en hernieuwbare energieproductie.
De tool is online invulbaar op kmo-energiewijzer.be.

BISEPS-energietool
Gezamenlijk hernieuwbare energie opwekken op een bedrijventerrein biedt tal van economische en ecologische voordelen. Het Europese Interreg 2Seas project 'BISEPS' ontwikkelde een digitale tool om te detecteren welke hernieuwbare energie-oplossingen het meest geschikt zijn op niveau van een bepaald bedrijventerrein.
De tool wordt ter beschikking gesteld via biseps.eu.

Ketenbeheer, water en afval

PlatformU

PlatformU is een gratis online platform om parkmanagers te ondersteunen bij het verzamelen van gegevens over materiaalgebruik, afval, beschikbare ruimte en zelfs personeelscapaciteit op een bedrijventerrein. Op basis van de aangeleverde input - die niet toegankelijk is voor derden - kan je na enkele maanden de opvallendste trends en onregelmatigheden vaststellen, en bijvoorbeeld een bepaalde afvalstroom verminderen of een naburig bedrijf vinden dat jouw afval kan gebruiken. Het platform kwam tot stand in het kader van de open projectcall Vlaanderen Circulair.

Geïnteresseerd? Neem een kijkje op platformu.org! De werking van het platform wordt uitgelegd in een duidelijk filmpje.

Cirkeltips

De Cirkeltips is een online tool uitgewerkt door de OVAM in samenwerking met verschillende partners, die bedrijven helpt om een duurzamer materiaalbeheer te ontwikkelen. Op basis van reeds gekende gegevens kunnen bedrijven er hun afvalproductie vergelijken met andere gelijkaardige bedrijven, krijgen ze tips om hun materiaalbeheer te verduurzamen en kunnen ze in discussie gaan over deze onderwerpen.

Geïnteresseerd? Ga dan aan de slag op cirkeltips.be!

 

Risicobeheersing en beveiliging

Cybersecurityscan ook voor uw bedrijventerreinvereniging?

Meer dan de helft van de bedrijven kreeg reeds te maken met cybercriminaliteit. Ook bedrijventerreinenverenigingen met een eigen website blijven niet gespaard. De gevolgen zijn legio: verlies van belangrijke vertrouwelijke informatie, lekken van persoonlijke gegevens, imagoschade door verlies aan vertrouwen, negatieve financiële gevolgen, enz.

FOD Economie stelt een gebruiksvriendelijke Cybersecurityscan ter beschikking als ondersteuning bij de uitbouw van verantwoorde cybersecurtiy. Op de website www.cybersecurityscan.be krijg je – na het invullen van een 10-tal vragen – een beoordeling van het niveau van cyberbeveiliging, vergezeld van een gratis analyse met nuttige links en praktische tips.