Samenwerking op bedrijventerreinen - BIZ bedrijventerrein Breda-Oost 3B-O

Samenwerking op bedrijventerreinen - BIZ bedrijventerrein Breda-Oost 3B-O

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen waarbij het BIZ bedrijventerrein Breda-Oost 3B-O in Nederland onder de loep genomen wordt.

Contactgegevens: 

Laura Martin, parkmanager
l.martin@platformbvbreda.nl

Samenwerking op bedrijventerreinen - Houthalen-Helchteren Centrum-Zuid

Samenwerking op bedrijventerreinen - Houthalen-Helchteren Centrum-Zuid

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen waarbij het bedrijventerrein Houthalen-Helchteren Centrum-Zuid in Limburg onder de loep genomen wordt.

Samenwerking op bedrijventerreinen - Grensland Menen-Wervik

Samenwerking op bedrijventerreinen - Grensland Menen-Wervik

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen waarbij het bedrijventerrein Grensland Menen-Wervik in West-Vlaanderen onder de loep genomen wordt.

Samenwerking op bedrijventerreinen - Cargovil

Samenwerking op bedrijventerreinen - Cargovil

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen waarbij het bedrijventerrein Cargovil in Vlaams-Brabant onder de loep genomen wordt.

Samenwerking op bedrijventerreinen - De Prijkels

Samenwerking op bedrijventerreinen - De Prijkels

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen waarbij het bedrijventerrein De Prijkels in Oost-Vlaanderen onder de loep genomen wordt.

Contactgegevens: 

Patricia Ceuterick, bedrijventerreinmanager De Prijkels
deprijkels@gmail.com

Toekomstbestendige Bedrijventerreinen LIVE!

10

Toekomstbestendige Bedrijventerreinen LIVE!

Op donderdag 10 december aanstaande organiseren CLOK en Transitiemakers met ondersteuning van MKB-Nederland het webinar Toekomstbestendige Bedrijventerreinen LIVE

Binnen dit thema zullen een 3-tal onderwerpen besproken worden:
- Eén: energietransitie op bedrijventerreinen. Waaronder: energiebesparing, fossielvrij energieverbruik en de opwek van duurzame energie. Ook emissievrije mobiliteit maakt hier deel van uit.
- Twee: groenblauwe bedrijventerreinen. Wat houdt deze term in? Hoe gaan we om met de gevolgen van klimaatverandering en wat kunnen we nu al doen tegen bijvoorbeeld wateroverlast, hittestress en extreme droogte?
- Drie: het samenspel tussen het organiserend vermogen van ondernemers op bedrijventerreinen en het faciliterend vermogen van de gemeente. Hoe wordt versnelling gerealiseerd en wat is de rol van de betrokken partijen? En hoe wordt gezorgd voor structurele verandering in plaats van eenmalig scoren?

Het webinar zal plaatsvinden op 10 december van 15:00 tot 17:15 uur en is bedoeld voor (besturen van) ondernemersverenigingen, parkmanagers, gemeenten en provincies.

Inschrijvingslink: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-toekomstbestendige-bedrijventerreinen-live-130958822363

Samenwerking op bedrijventerreinen

Samenwerking op bedrijventerreinen

Duurzaam bedrijventerreinmanagement kent tal van voordelen, waaronder het ontzorgen van de bedrijven en het aantrekkelijk maken van het bedrijventerrein. Dit onderzoek van de SERV zoomt in op inspirerende voorbeelden in Vlaanderen en de BedrijvenInvesteringsZones in Nederland.

Opzet van het onderzoek

Het onderzoek Samenwerking op bedrijventerreinen gaat na hoe duurzaam bedrijventerreinmanagement in de praktijk kan werken en brengt inspirerende voorbeelden in kaart. De bevindingen steunen op een literatuurstudie, op 24 voorbereidende gesprekken met experten en op 32 diepte-interviews in zes casestudies.
De voorbereidende gesprekken zijn gevoerd met experten van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen, de Vereniging voor Steden en Gemeenten, bedrijventerreinmanagers, gemeentebesturen en hun diensten economie, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor streekontwikkeling, de mobiliteitsraad, sociale partners, studiediensten en universiteiten.

De zes cases zijn:

 • Cargovil
 • De Prijkels,
 • Grensland Menen-Wervik,
 • Houthalen-Helchteren Centrum Zuid,
 • Transportzone Meer (Meer/Hazeldonk).

Als buitenlands voorbeeld wordt een Nederlandse case met een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) in kaart gebracht, Breda Oost B3.

Antwoorden op de onderzoeksvragen

De SERV zocht naar de factoren die zorgen voor een goede samenwerking op bedrijventerreinen, rond welke thema’s de bedrijventerreinvereniging werkt, wat voor korte- dan wel langetermijnwerking kan zorgen, welke vorm van organisatie en financiering best werkt, wat de overheid kan doen om het bedrijventerreinmanagement te ondersteunen en wat van belangenorganisaties verwacht wordt.

Wat zijn de triggers en hefbomen?

De belangrijke triggers voor bedrijven om samen te werken zijn concrete problemen van bedrijven waarbij ze denken dat samenwerking een antwoord kan bieden. Het gaat bijvoorbeeld over veiligheid of de toegankelijkheid van een bedrijventerrein. Andere activiteiten groeien daaruit voort. De belangrijkste hefbomen zijn de geïnspireerde trekkers op het terrein: bedrijventerreinvereniging, voorzitter, raad van bestuur, bedrijventerreinmanager.
Bedrijven moeten het nut van samenwerking inzien, initiatieven groeien best bottom-up en voldoende draagvlak is belangrijk.
Projectsubsidies helpen om bedrijven te overtuigen om in een samenwerking te stappen. De participatie van lokale overheden heeft een grote potentiële meerwaarde, gaande van aanwezigheid op netwerkevents tot (financiële) ondersteuning van operationele activiteiten op het bedrijventerrein. Netwerking is de voedingsbodem voor vertrouwen en engagement van de bedrijven. Bij nieuwe terreinen of reconversies worden de kopers van de gronden meer en meer van bij het begin betrokken, wat de kans op slagen groter maakt. Soms wordt hiervoor met een bedrijventerreinpaspoort gewerkt.

Wat zijn de drempels?

Tijdsgebrek – zeker voor kmo’s – en samenwerking die te ver staat van de corebusiness zijn de belangrijkste drempels. Veel samenwerkingsprojecten zijn complex en hebben soms een lange procedure om tot resultaten te komen. Vooral voor kmo’s is gebrek aan vertrouwen een belangrijke factor, gekoppeld aan de veelal schaarse (financiële) middelen. Kmo’s willen zekerheid over hun investering.
Welke factoren zijn van belang rond welke thema’s?
Welslagen of mislukking van een samenwerking hangt niet af van het thema maar is afhankelijk van de overeenstemming tussen de ‘zorgen’ van de bedrijven en de kracht van ‘ontzorgen’ van de activiteiten rond het thema. De selectie van een werkthema moet aansluiten bij de behoeften van bedrijven, er moet voldoende kennis over en ontzorg-potentieel van het thema zijn en voor complexe thema’s moet gezocht worden naar het juiste – veelal hoger - niveau van oplossing.
Industriële symbiose is een specifieke samenwerking tussen een (beperkt) aantal bedrijven op het bedrijventerrein en is vaak moeilijk te realiseren, maar er zijn enkele stimulerende of ondersteunende elementen. Op nieuwe bedrijventerreinen en op reconversieterreinen kan men (meestal de ontwikkelaar) van bij de start bewust zoeken naar complementaire activiteiten. Een sterke motivator is het ‘ons kent ons’-gevoel dat netwerken en netwerkevents kunnen realiseren.

Wat zorgt voor samenwerking op korte termijn, wat voor duurzame samenwerking op lange termijn?

Samenwerking op korte en op lange termijn zijn complementair. Acute problemen vragen een aanpak op korte termijn, denk aan zwerfvuil. Dit kan de basis zijn om projecten op langere termijn of structurele samenwerking op te zetten. Voor samenwerking op lange(re) termijn is vertrouwen tussen de bedrijven nodig, (kennis)netwerking en gedragenheid van de thema’s. Dit onderzoek brengt verschillende soorten van netwerken en netwerking naar voor: het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement, de kennis- en relatienetwerken van betrokken externe actoren en intermediaire organisaties die participeren in de bedrijventerreinverenigingen én de kennis- en relatienetwerken van de actieve leden van de raad van bestuur van bedrijventerreinverenigingen. Elk van deze netwerken kan bijdragen aan meer langdurige engagementen.

Welke financieringsmodellen en organisatiestructuren geven een duurzaam bedrijventerreinmanagement de meeste kansen?

Het financieringsmodel van bedrijventerreinmanagement bevat meestal verschillende bronnen om de activiteiten en projecten te bekostigen. Ledenbijdragen zijn een belangrijk deel, aangevuld met eventueel opbrengsten uit groepsaankopen, evenementen en subsidies van verschillende overheden. Vrijwillige bijdragen genieten de voorkeur als iedereen wil bijdragen. Verplichte bijdragen zijn in Vlaanderen uitzonderlijk en kunnen enkel wanneer ze vastgelegd zijn in het verkoops- of beheerscontract. Verplichte bijdragen kunnen enkel als de terugverdieneffecten duidelijk zijn. Subsidies van overheden zijn best vraaggericht maar mogen op sommige thema’s of doelstellingen ook sturend zijn. Eigen inkomsten kunnen enkel aanvullend zijn. Bedrijventerreinverenigingen kiezen meestal voor een juridisch statuut van vzw en bouwen een breed netwerk op vanuit de raad van bestuur en/of rond de bedrijventerreinmanager. Netwerking is de bakermat van alle samenwerking.

In welke mate beïnvloeden de diverse overheidsdiensten de samenwerking op de bedrijventerreinen en wat kunnen ze doen om duurzame samenwerking op bedrijventerreinen te ondersteunen?

Uit dit onderzoek blijkt waardering voor de ondersteuning door de overheden, aangevuld met enkele duidelijke vragen en verwachtingen:

 • afgebakende bevoegdheden voor overheden,
 • transparante regelgeving,
 • ondersteuning van bedrijventerreinmanagementstructuren,
 • informatie en sensibilisering,
 • structurele financiële ondersteuning,
 • subsidies.

Sommige aspecten zijn al gedeeltelijk gerealiseerd maar de meeste ervan staan nog in de kinderschoenen. Het onderzoek bespreekt ook een BIZ-bedrijventerrein in Nederland. In dit model heeft de lokale overheid een bijzondere rol.

Wat kunnen andere partners doen om duurzame samenwerking op bedrijventerreinen te ondersteunen?

Belangenorganisaties zijn vooral indirect aanwezig of steunend door belangenverdediging van bedrijventerreinen en het opzetten of ondersteunen van netwerking. Deze twee rollen worden zeer gewaardeerd en gevraagd door de betrokkenen op de bedrijventerreinen .

Contactgegevens: 

Gert Verdonck
linkedin.com

PlatformU, een nieuwe tool ter ondersteuning van bedrijventerreinmanagment

2

PlatformU, een nieuwe tool ter ondersteuning van bedrijventerreinmanagment

Wat is een bedrijventerreinmanager?

De voorbije vijf jaar hebben onderwerpen als circulaire economie en industrie 4.0 de aandacht van lokale besturen en beleidsmakers getrokken. Steden hebben veel te winnen bij efficient gebruik van industriegrond, optimaliseren van afvalstromen en bedrijven ondersteunen in competitieve en innovatieve ontwikkelingen. De bedrijventerreinmanager kan hierin een vitale match-making rol spelen door bedrijven bij elkaar te brengen, mogelijkheden tot samenwerking te identificeren, het delen van diensten/gereedschap en het zoeken naar efficienter gebruik van grondstoffen.

Vlaanderen

Sinds de jaren '60 werden industriezones in Vlaanderen aan de rand van steden gelokaliseerd. Sommige van deze zones werden beheerd door lokale besturen, andere door verenigingen op vrijwillige basis. De laatste 10 jaar echter zette de Vlaamse regering in op bedrijventerreinmanagement en de daarbij horende bedrijventerreinmanagers waardoor Vlaanderen nu een rijk en divers aanbod heeft aan voorbeelden van hoe bedrijventerreinmanagement werkt.

Onderzoekers van het Metabolism of Cities en de ULB gingen een partnerschap aan om meer te leren over de matchmaking kansen tussen bedrijven op industriezones. Zij vonden dat de bedrijventerreinmanagers een zeer vitale, maar weinig erkende rol krijgen in de ondersteuning van lokale bedrijven en het versterken van netwerken. Ondanks de professionalisering van deze rol, werd hun actieveld beperkt door de complexiteit en de tools om deze interacties tussen de bedrijven te bewerkstelligen.

Een platform voor bedrijventerreinmanagement

In deze presentatie zoomen de onderzoekers in op de rol van de bedrijventerreinmanager en de noodzaak ervan. Ze verkennen de ervaringen in Vlaanderen en presenteren een nieuw digitaal platform, PlatformU, om bedrijventerreinmanagement te ondersteunen.

Veurne@work verzamelt computers voor afstandsonderwijs bij de lokale scholen

Veurne@work verzamelt computers voor afstandsonderwijs bij de lokale scholen

Heel wat ondernemers zijn sterk getroffen door COVID-19. Desondanks blijven zij ook oog hebben voor de noden van hun buurt. Om ook kansarme gezinnen toegang te verlenen tot afstandsonderwijs, worden acties opgezet om overtollige computers en laptops te schenken aan de scholengemeenschap in de onmiddellijke buurt van het bedrijventerrein. Bedrijventerreinvereniging Veurne@work geeft het goede voorbeeld: vrijwilligers uit Veurne en Koksijde maken de gedoneerde computers gebruiksklaar zodat elk kind gelijke kansen krijgt. Een warm hart en een tweede leven voor de laptop : een zuivere win-win!
Meer info bij voorzitter charlotte@delva.info of bij peter@vanmarcke-computers.be

Groepsaankoop afvalinzameling op KMO-zone Itterbeek in Duffel

Groepsaankoop afvalinzameling op KMO-zone Itterbeek in Duffel

Bedrijven hebben diverse afvalstromen. Voor de inzameling ervan doen zij meestal beroep op private afvalophalers.

Het doel van een gezamenlijke afvalinzameling is tweeledig. Enerzijds kan je op een duurzame manier aan afvalophaling doen. Niet alleen een doorgedreven bronsortering is van belang. Ook het selecteren van slechts één afvalophaler die bij meerdere bedrijven langsgaat heeft een positieve weerslag op onder andere het milieu en de mobiliteit (minder verkeersstromen, minder CO2-uitstoot,…). Anderzijds kunnen de deelnemende bedrijven hun kosten reduceren.

Door samen te werken en de krachten te bundelen wil intercommunale IGEMO het duurzame karakter van de KMO-zone versterken én schaalvoordelen realiseren die in economisch moeilijke tijden voor veel bedrijven een meerwaarde betekenen.

In opdracht van de bedrijventerreinvereniging heeft de parkmanager eind 2012 gesprekken gevoerd met zes afvalophalers in het kader van een gezamenlijke afvalinzameling. Er is hen gevraagd om een prijsvoorstel in te dienen voor de ophaling van de vier meest voorkomende afvalstromen: gewoon bedrijfsrestafval, papier en karton, plastic folies (ook verpakkingsplastic), PMD.

In januari 2013 werd een afvalophaler gekozen door het bestuur van de bedrijventerreinvereniging. Alle leden van de vereniging hebben een individueel contractvoorstel ontvangen op basis van het prijsvoorstel dat door het bestuur is afgesproken met de afvalophaler. Veertien bedrijven hebben een overeenkomst afgesloten. Deze bedrijven konden aanzienlijke besparingen op hun afvalkosten realiseren gaande van 10% tot 50%. Sommige bedrijven besparen door deelname aan dit project meer dan 1.000 euro op jaarbasis.

Contactgegevens: 

Werner Van Hoof, teammanager IGEMO 
werner.vanhoof@igemo.be