circulaire economie

POM West-Vlaanderen organiseert opnieuw KGA-ophaling vanaf eind november 2020

POM West-Vlaanderen organiseert opnieuw KGA-ophaling vanaf eind november 2020

Ook in de komende jaren organiseert POM West-Vlaanderen halfjaarlijkse ophaalrondes voor klein gevaarlijk afval (KGA) op de West-Vlaamse bedrijventerreinen. Zij blijft daardoor bedrijven stimuleren om optimaal te sorteren en te recycleren. Een selectieve inventarisatie en een reguliere KGA-ophaling helpen elk bedrijf om het restafval te verminderen, wat een belangrijke stap is in de evolutie naar een duurzaam circulair materiaalbeheer. Door de collectieve ophalingen vermijden de bedrijven het risico op hoogoplopende boetes voor het niet naleven van de VLAREMA voorschriften en kunnen zij dit doen aan gereduceerde tarieven. De erkende ophaler zorgt daarenboven voor de nodige attesten conform de wettelijke voorschriften.

Door de coronamaatregelen en verminderde activiteit bij heel wat bedrijven werd de ophaalronde van juni 2020 uitgesteld. De eerstvolgende ophaalronde is voorzien van maandag 23 november tot vrijdag 4 december 2020.

Alle informatie via http://pomwvl.be/kga . Dit initiatief kadert in het VLAIO-project Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement.

Bedrijven in zone Plassendale worden begeleid in hun circulaire doelstellingen

Bedrijven in zone Plassendale worden begeleid in hun circulaire doelstellingen

Het Economisch Huis Oostende zorgt voor opvolging, begeleiding en ondersteuning van de werking op socio-economisch vlak van alle Oostendse bedrijventerreinen. Via het project ‘Upcycle Your Waste’ willen zij de afvalstromen van de bedrijven binnen de zone Plassendale gezamenlijk in kaart brengen en de circulaire behandeling van deze afvalstromen verhogen. De begeleiding zal stap voor stap gebeuren om zo de barrières weg te werken bij het implementeren van circulariteit.

Dit project kadert in de financiering door het Interreg 2 Zeeën-programma dat deel uitmaakt van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info via https://www.economischhuis.be/nl/nieuws-events/economisch-huis-oostende-start-met-europees-project-upcycle-your-waste-rond-circulaire-economie

Bron: 
Economisch Huis Oostende

Dag van het Parkmanagement

Dag van het Parkmanagement

Bedrijventerreinmanagement, een veelbesproken thema in Vlaanderen maar wat daarbuiten? We gingen langs bij onze Noorderburen om een kijkje te nemen op de Dag van het Parkmanagement op 16 september, georganiseerd door Stichting CLOK. Het doel van Stichting CLOK is om de gemeente, besturen en managers van bedrijventerreinen of winkelcentra door kennis, vaardigheden en informatie te versterken en de samenwerking tussen deze partijen op een hoger professioneel niveau te brengen. Op de Dag van het Parkmanagement kwamen onderwerpen zoals gebiedsmarketing, mobiliteit en bereikbaarheid, veiligheid, duurzame energie, huisvestiging arbeidsmigranten en het creëren van een aantrekkelijke werkomgeving aan bod. Aan de hand van verschillende workshops konden we ons verdiepen in deze onderwerpen.
Parkmanager Mark Van Mast en Juriën Poulussen van stec groep vertelden ons tijdens hun workshop meer over de toekomstbestendige bedrijventerreinen. Er is een transitie nodig naar de ‘next economy’. Hier ligt de focus op circulaire economie, smart industry, robotisering, open innovatie en smart logistics. Aan de hand van de opmaak van een ‘Next Economy Effect Rapportage (NEER)’ gaat men de opportuniteiten na op bedrijventerreinen, in het beste geval in samenwerking met de gemeente. Waarop moeten bedrijventerreinen van de toekomst nu precies focussen? Zero-waste: uitwisseling van rest- en afvalstromen, CO2-neutraliteit, BIZ 2.0: optimale samenwerking, hittestressmaatregelen, regionale samenwerking, logistics-proof ontsluiting, digital gateway, open innovatie en innovatief ruimtegebruik.
De workshop rond waterstof werd georganiseerd door Bert Strijkers van EnergieCoöperatie Utrecht en Wim Peels van Twinning Energy. Ze toonden ons aan dat het de moeite loont om kleinschalig te beginnen als het gaat over waterstofauto’s –en tankstations. Bedrijventerreinen hebben de ideale schaalgrootte hiervoor. Waterstof is een emissieloze brandstof die veel voordelen biedt zoals de snelle oplaadtijd en een grote actieradius. Bedrijven die kiezen voor waterstofauto’s tonen hun engagement voor verduurzaming en het imago van het bedrijf wordt hierdoor enorm versterkt. In afwachting van de grotere infrastructuur voor waterstofauto’s waar ze momenteel volop op inzetten is er een mogelijkheid om op een bedrijventerrein nu al actie te ondernemen en hun eigen waterstoftankstation op te zetten.
Dit bewijst nogmaals dat bedrijventerreinen een grote rol kunnen spelen in de energietransitie. Ook bij de POM Oost-Vlaanderen zijn we hier volop mee bezig met Interreg Vlaanderen-Nederland projecten zoals DOEN en SEL. DOEN lanceert en test de ‘energiemakelaar’: een publieke makelaar die (rest)energie van bedrijven koppelt aan potentiële energieklanten. In het project Smart Energy Link optimaliseren ze het energieverbruik en de energieproductie op bedrijventerreinen.

Contactgegevens: 

Flore Dequecker
flore.dequeker@pomov.be

Samenwerking tussen ecologische viskwekerij Aqua4C en tomatenkwekerij Tomato Masters

Samenwerking tussen ecologische viskwekerij Aqua4C en tomatenkwekerij Tomato Masters

Bij Aqua4C in Kruishoutem wordt sinds 2014 de Omegabaars gekweekt, een vis die opgroeit in puur regenwater en vegetarisch voedsel eet. De restwarmte van de naburige tomatenserres wordt aangewend om het water (in de tank) waar de Omegabaars in zwemt op te warmen. In ruil levert Aqua4C afvalwater om de tomaten mee te kweken. Via deze unieke samenwerking wordt de Omegabaars gekweekt in een quasi gesloten, circulair systeem. Eva De Roo (van Studio Brussel) heeft er een filmpje over gemaakt.

"Wij leveren elektriciteit en warmte aan Aqua4C en krijgen als wederdienst het water van de vissen. Dit water, vol nutriënten, gebruiken we als voedingswater voor onze tomaten. Zo besparen wij op meststoffen, wat zowel ons als het milieu ten goede komt. Een unieke samenwerking in Europa!"
– Johan Vlaemynck, Tomato Masters

Circulaire economie: 27 "matches" in 1 workshop

Circulaire economie: 27 "matches" in 1 workshop

Cleantech Flanders, Gemeente Houthalen-Helchteren en Quares' parkmanager Houthalen-Helchteren brachten enkele bedrijven op bedrijventerrein Centrum zuid en Europark samen voor de workshop circulaire economie "Uw afval, mijn grondstof".

Blue Gate Antwerpen verankert duurzaamheid via innovatief business park management

Blue Gate Antwerpen verankert duurzaamheid via innovatief business park management

Waar ooit de zuidelijke cluster van de petroleumindustrie was, rijst stilaan Blue Gate Antwerpen (BGA), als een van de modelbedrijvenparken van Europa, uit de grond. Quares, vastgoeddienstverlener, werkt samen met Blue Gate Antwerp Development (BGAD) aan een innovatief business park management met een ongezien dienstenpakket voor Vlaanderen. Het klassieke business park management in Vlaanderen zet vooral in op het controleren en in goede staat houden van zowel het openbare als private domein aangevuld met het stimuleren van samenwerking onder de bedrijven.

Het business park management in BGA streeft naar een intensieve samenwerking tussen alle stakeholders zodat een circulair en CO2-neutraal bedrijventerrein bereikt kan worden. Naast de samenwerking en clustering op procesniveau, is het business park management in BGA maximaal gericht op shared services en infrastructuur. Zo zullen er uitsluitend centrale parkeergebouwen zijn, zal er een centraal facility en congres point komen op het terrein waar bedrijven gebruik kunnen maken van centrale faciliteiten voor vergaderen, fitness, horeca, etc. Daarnaast zal ook het energiebeheer centraal aangestuurd worden en zal een warmtenet gerealiseerd worden. Het business park management zal verder nog inzetten op een centraal afvalmanagement, collectieve beveiliging, etc.

Bovendien zal het business park management samen met Bopro NV de bedrijven bijstaan in het bereiken van hun individuele doelstellingen aangaande duurzaam bouwen (BREEAM), duurzame mobiliteit, etc. Ook op siteniveau zullen de duurzame doelstellingen verankerd worden door een Breeam Communities certificatie.

BGA heeft het voordeel dat de aspecten van een duurzaam parkbeheer reeds geworteld zijn in de concept- en inrichtingsfase. Dit zorgt ervoor dat kostenvoordelen, serviceverhoging en procesoptimalisaties veel gemakkelijker kunnen worden behaald. Het bedrijvenpark is bijvoorbeeld zo vormgegeven dat er langgerekte aaneengesloten bouwblokken ontstaan met grote binnenkoeren voor het gezamenlijk stapelen van materiaal en opslag. Het in goede banen leiden van het delen en beveiligen van deze ruimte is één van de taken die de parkmanager op zich neemt.

Het beheer van de ruimte gaat verder zeer breed. In plaats van elk bedrijf zijn eigen afhandeling van regenwater te laten doen of voor eigen parking te zorgen, wordt dit via één centraal systeem van groene ruimte, wadi’s, trage wegen en amper drie parkeertorens geregeld. Dit zorgt voor een significante kostenbesparing en ruimte-efficiëntie, maar bewerkstelligt tegelijkertijd een hoge uniformiteit en ruimtelijke kwaliteit.

De parkmanager moet dus een hoge mate van betrokkenheid hebben en heeft een veel grotere verantwoordelijkheid ten opzichte van de klassieke bedrijventerreinen waar er veel minder diensten of infrastructuur worden gedeeld. Tot slot is dit business park management geen statisch gegeven. Het opgemaakte charter en parkreglement is aanpasbaar in de tijd zodat het business park management ook mee kan evolueren met veranderende technologie en beleidskaders.

Contactgegevens: 

Bart De Smedt, Director Consulting Quares
Bart.De.Smedt@quares.be

Dimitri Torfs, Regional Manager Antwerp Bopro NV
Dimitri.Torfs@bopro.be

Pilot circulaire economie op bedrijventerreinen in IJmond

Pilot circulaire economie op bedrijventerreinen in IJmond

Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied start, ondersteund door de OV IJmond en Greenbiz IJmond, met een pilot circulaire economie op een aantal bedrijventerreinen in de IJmond. Het doel is om praktische kansen in beeld te brengen en die vooral ook in gang te zetten. Het bedrijf Cirkellab kreeg de opdracht om een economisch verdienmodel uit te werken.

De pilot bestaat uit het inventariseren van de rest- en grondstofstromen van bedrijven op de terreinen. Inzicht in deze stromen zorgt ervoor dat er betere ‘matches’ gemaakt kunnen worden tussen bedrijven en mogelijke circulaire kansen.

Ondertussen zijn de materiaalstromen van een tiental bedrijven reeds in kaart gebracht. Andere bedrijven kunnen nog steeds hun medewerking verlenen en mee instappen in deze pilot.

Een aantal succesvolle cases wordt uitgewerkt tot een businesscase zodat een ondernemer een duurzame afweging kan maken of hij of zij bereid is om deze – dikwijls eerst nog theoretische – circulaire kans verder te gaan ontwikkelen en implementeren. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de benodigde investering en terugverdientijd, potentiele drempels als wet- en regelgeving en mogelijkheden tot cofinanciering.

 

Contactgegevens: 

Thirza Monster, Cirkellab
thirza@cirkellab.nl 
+31 628446512

Logistiek Slim Samenwerken: pilot voor duurzame afvalinzameling

Logistiek Slim Samenwerken: pilot voor duurzame afvalinzameling

Verschillende bedrijven in Amsterdam-Zuidoost hebben samen met TNO, SUEZ en Renewi onder de noemer “Zuidoost Circulair” een initiatief genomen in het kader van ‘Logistiek Slim Samenwerken’ en ‘Circulaire Economie’. Het doel is te komen tot een duurzame oplossing voor de logistiek van hun afvalverzameling.

Waar gemeenten verplicht zijn het huishoudelijk afval op te halen, is de bedrijfsafvalmarkt in Nederland geliberaliseerd: bedrijven kunnen hun eigen bedrijfsafvalinzamelaar kiezen. Omdat zij verplicht zijn steeds meer afval gescheiden aan te bieden, neemt het aantal verkeersbewegingen in de toekomst alleen maar toe en daar valt winst te behalen. Door een gezamenlijke inzameling van bedrijfsafval zijn minder inzamelwagens nodig. Bovendien wordt door SUEZ ook een elektrische ophaalwagen ingezet.

Begin september 2018 werd gestart met een pilot die na 5 maanden zal worden geëvalueerd. Bij een positieve beoordeling wordt een structureel vervolg opgezet, waardoor ook andere bedrijven uit de bedrijvenzone zich kunnen aansluiten bij dit initiatief.

 

Contactgegevens: 

Jannette Debes
jannette.debes@tno.nl

Ravenshout Beringen recycleert, de natuur profiteert!

7

Ravenshout Beringen recycleert, de natuur profiteert!

Op donderdag 7 september 2017 organiseert de Ondernemersclub Beringen samen met Quares Parkmanagement en Out of Use een grootschalige inzamelactie van oud ICT-materiaal. Oude gsm's, smartphones, laptops, printers,.... alles is welkom. Met de opbrengst van deze "grondstoffen" zullen er bomen aangekocht worden bij Natuurpunt die in november zullen aangeplant worden in Maasmechelen. 1 smartphone = 1 boom. Omliggende bedrijven kunnen hun afval deponeren aan het meeting point (windmolens aan Borealis, Industrieweg 148) op het industrieterrein Ravenshout (Beringen).

Contactgegevens: 

Igna Linten, parkmanager Quares
igna.linten@quares.be
0485 76 13 78

Bedrijventerrein Jagersborg Maaseik zamelt 2,1 ton oude elektrische materialen in

Bedrijventerrein Jagersborg Maaseik zamelt 2,1 ton oude elektrische materialen in

Recyclage actie Bedrijventerrein Jagersborg Maaseik

De vzw OJM organiseerde samen met de parkmanager een inzamelactie van oude elektrische materialen. In totaal werd hier 2,1 ton materiaal opgehaald, wat goed is voor een CO2-besparing van 3 ton. Acties als deze maken bedrijven bewust van de grondstoffen die verborgen zitten in hun elektronisch afval. Door samen te werken met een goede partner, die zorgt voor de ontleding van deze toestellen zodat het afval opnieuw waarde krijgt, versterken we de circulaire transitie.

Contactgegevens: 

Igna Linten, parkmanager Quares
igna.linten@quares.be
0485 76 13 78