mobiliteit

Anticiperen op extra verkeershinder en slechte bereikbaarheid via Mobiscan

Anticiperen op extra verkeershinder en slechte bereikbaarheid via Mobiscan

Op vraag van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland voerde het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) Antwerpen een bedrijfsoverstijgende Mobiscan uit voor de bedrijvenzone Zwijndrecht Baarbeek-Borgerweert-Westpoort-Hoefijzersingel in het najaar van 2019. Voordeel van een bedrijfsoverstijgende Mobiscan is dat het PMP ook kan adviseren over mogelijke samenwerkingen tussen de deelnemende bedrijven om een versterkend effect te verkrijgen.

De aanleiding was de te verwachten bijkomende congestie en slechtere bereikbaarheid door de geplande wegenwerken voor de Oosterweelverbinding. Er namen 10 bedrijven deel aan deze Mobiscan, goed voor een totale populatie van 1359 werknemers. De doelstellingen zijn:

 • de werknemers zo vlot en duurzaam mogelijk laten pendelen;
 • het aantal verplaatsingen beperken waar mogelijk;
 • de multimodale bereikbaarheid van de bedrijvenzone verbeteren.

Alle deelnemende bedrijven hebben een anonieme adressenlijst aangeleverd en de nodige mobiliteitsgerelateerde gegevens zoals woon-werkvergoedingen, parkeerfaciliteiten, uurroosters en huidige maatregelen en knelpunten. Het PMP heeft alle gegevens verwerkt en op basis daarvan volgende elementen uitgewerkt:

 • een digitale en interactieve bereikbaarheidsfiche voor de bedrijvenzone bruikbaar voor werknemers, bezoekers en sollicitanten;
 • het huidige mobiliteitsprofiel, bedrijfsoverstijgend en per bedrijf;
 • duurzame alternatieven voor de wagen op werknemersniveau;
 • een advies op maat met mogelijke maatregelen, bedrijfsoverstijgend en per bedrijf;
 • een ontwerp-actieplan.

Op 16 januari 2020 lichtte het PMP de resultaten toe aan de betrokken bedrijven. Op basis van het advies op maat zal Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland verdere afspraken maken met de bedrijven met het oog op een concreet actieplan.

Meer info over de gratis mobiscan vind je op de website van de provincie Antwerpen.
Bedrijven(zones) die ook interesse hebben in de mobiscan kunnen contact opnemen met het PMP via het contactformulier of via mobiliteitspunt@provincieantwerpen.be.

Mobility Event Bedrijven Mechelen Zuid

Mobility Event Bedrijven Mechelen Zuid

In de week van de mobiliteit is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan onze mobiliteit. Hoe vervoeren we ons van en naar het werk? Kan het anders? En hoe dan? Je hoort vaak over fietsleasing, maar dit kan op verschillende manieren. Omdat we merken dat de ondernemer toch nog wel wat vragen heeft over hoe zijn mensen via alternatieve vervoermiddelen op het werk te krijgen, organiseerde vzw Bedrijven Mechelen Zuid samen met haar Parkmanager Kirsten van Quares en met de steun van POM Antwerpen en Provincie Antwerpen op 19 september haar Mobility Event bij bestuurder Sonoco.

Aangezien een best practice vandaag de meest efficiënte manier is om kennis te delen en do’s en dont's te bespreken, wilde Sonoco zijn traject delen met de bedrijven op Mechelen Zuid. Hoe begin ik eraan? Hoe motiveer ik mijn mensen? Hoe pak ik het financieel aan? Is er hulp van de overheid? Dat Pendelfonds, kom ik daarvoor in aanmerking? Er werd op al deze vragen antwoord geboden. De ondernemers gingen met heel wat ideeën naar huis om aan de slag te gaan.

Als tweede spreker had de vzw de Provincie Antwerpen uitgenodigd om toelichting te geven rond de Mobiscan. Vzw Bedrijven Mechelen Zuid wil graag een overkoepelende Mobiscan over alle bedrijven van het bedrijventerrein laten uitvoeren door de provincie. Dit om in kaart te brengen waar de werknemers vandaan komen en wanneer en hoe ze vandaag naar het werk komen, om zo eventuele bedrijfsoverschrijdende mobiliteitsoplossingen te vinden. Deze studie zal plaatsvinden in de eerste helft van 2020.

Autodelen bij nieuwbouwprojecten

20

Autodelen bij nieuwbouwprojecten

Gedeelde mobiliteit is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Zo beperkt men het grondstoffengebruik, bespaart men ruimte en creëert men kwaliteitsvolle leefbare buurten. Op 20 juni 2019 organiseert Autodelen.net i.s.m. Advier en vdk bank de inspiratiesessie ‘Autodelen bij nieuwbouwlocaties’. Deze workshop biedt inspiratie en inzichten voor lokale overheden en projectontwikkelaars voor het structureel integreren van gedeelde mobiliteit bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Via boeiende sprekers en inspirerende sessies zal de win-win-win aangetoond worden:

 • Win voor de projectontwikkelaar: minder parkeerplaatsen en meer wooneenheden.
 • Win voor de lokale overheid: duurzaam en leefbaar ruimtelijk beleid.
 • Win voor de toekomstige bewoners: voldoende betaalbare alternatieven voor het bezit van een (tweede) wagen.

De verschillende sessies  worden gegeven door Vlaamse en Nederlandse experten van Autodelen.net, Advier, Matexi, Ion, de stad Vilvoorde,  de stadTurnhout, Mobit, Cambio en ZenCar.

De inspiratiesessie vindt plaats op donderdag 20 juni van 13u tot 17u30 in zaal Gruuthuse (Korenlei 15, 9000 Gent). De inschrijving is gratis, maar wel verplicht t.e.m. 16 juni via de website van Autodelen.net.

Hoe maak je jouw bedrijvenzone fietsvriendelijk?

Hoe maak je jouw bedrijvenzone fietsvriendelijk?

Steeds meer werknemers maken gebruik van de fiets voor hun woon-werk verplaatsing. Met de fiets ben je vaak sneller, zeker in een stedelijke context. Maar is een bedrijventerrein wel veilig voor fietsende werknemers? En waar zitten de knelpunten? De combinatie van watergebonden activiteiten, vrachtverkeer en autoverkeer vormen een uitdaging op vlak van verkeersveiligheid.

De Provincie Antwerpen heeft getracht concrete richtlijnen aan te reiken om een bedrijventerreinen fietsvriendelijker of fietsgeschikter te maken. Deze kunnen worden ondergebracht in zes pijlers: fietsbereikbaarheid, infrastructuur en diensten, fietsparkeren, signalisatie, fietscultuur en -campagnes en inspraak en overleg. Sommige maatregelen kunnen bedrijven zelf nemen, andere ingrepen situeren zich op het niveau van het hele bedrijventerrein. Tot slot zijn er maatregelen die buiten de bedrijvenzone vallen, zoals bijvoorbeeld afstandsparkings met deelfietsen voor het afleggen van de last mile.

Wil je zelf aan de slag? Download de gratis toolbox hier!

Contactgegevens: 

Stefanie Mahieu, adviseur mobiliteit - fietsinfrastructuur provincie Antwerpen
Stefanie.mahieu@provincieantwerpen.be
03 240 66 63

Provinciaal overlegmoment Bedrijventerreinmanagement Vlaams-Brabant

Provinciaal overlegmoment Bedrijventerreinmanagement Vlaams-Brabant

Eind 2018 organiseerde het contactpunt Vlaams-Brabant van het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement (KN BTM) een overlegmoment voor een 40-tal geïnteresseerde lokale besturen en ontwikkelaars. Op de agenda stonden 3 thema’s:

1/ delen van diensten en personeel: De bedrijvenvereniging vzw Cargovil Plus in Vilvoorde start in 2019 met een project om sociale economie nauwer te betrekken bij de reguliere economie. Met een financiële ondersteuning van de provincie wordt gewerkt aan een doorstroommodel waarbij een medewerker van een maatwerkbedrijf bijkomende competenties en vaardigheden verwerft in een regulier bedrijf waardoor hij verder kan doorgroeien..

2/ mobiliteit en vervoer: Bedrijvenvereniging vzw C-Valley in Haasrode gaat in op de mobiliteitsproblematiek van de zone aangezien 90% van de bedrijven dit de grootste prioriteit vindt. Onder impuls van de vzw werd een protocol afgesloten tussen het stadsbestuur, de ontwikkelaars, De Lijn en een van de grootste mobiliteitsveroorzaker UCLL. Met het protocol worden afspraken gemaakt om gemeenschappelijk verschillende maatregelen te onderzoeken en uit te werken. 

3/ energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit: een laatste toelichting betrof een stand van zaken en de evolutie inzake slimme energie en energiedelen op bedrijventerreinen. Th!nk E, een energie-innovatiebedrijf is reeds betrokken bij onderzoekstrajecten op bedrijvenzones in Opwijk en Leuven en houdt de vinger aan de pols over nieuwe initiatieven en reglementeringen. Zo wordt in 2019 een project ROLECS opgestart om de hinderpalen en mogelijkheden van zogenaamde Local Energy Communities oa op bedrijvenzones uit te rollen.

 

 

 

Sneller op het werk door twintig fietskluizen

Sneller op het werk door twintig fietskluizen

Samen met 19 ondernemingen in de bedrijvenzone Waaslandhaven Oost op grondgebied Zwijndrecht, heeft de Antwerps-Wase Kamer van Koophandel begin 2018 een mobiliteitsonderzoek opgezet. Doelstelling was het zoeken naar volwaardige alternatieven om filevrij de werkplek te bereiken. Uit de analyse bleek dat één van de oplossingen bestaat uit het combineren van de auto of de tram met elektrische fietsen, nodig om de laatste kilometers in het grote havengebied op een redelijke tijd te overbruggen. 

De Antwerps-Wase Kamer heeft samen met BAM een proefproject met diefstalveilige fietskluizen uitgewerkt op zowel de P+R Melsele als de tramhalte Blancefloerlaan op Linkeroever. Op beide locaties heeft BAM telkens twee fietskluizen geplaatst. Deze fietsboxen zijn uitsluitend met een key card te openen. In het proefproject staan er in totaal twintig fietsenstalplaatsen ter beschikking. De uitbating en operationele ondersteuning wordt uitgevoerd door NV Liefkenshoek. Die zal ook instaan voor eerstelijnshulp bij eventuele defecten aan de fietskluizen.

‘We zijn blij dat de intense samenwerking tussen de ondernemingen en BAM geleid heeft tot dit proefproject. Bedrijven in industriezones die niet door openbaar vervoer worden bediend, hebben grote behoefte aan alternatieve oplossingen. Verafgelegen zones zijn ook niet zomaar overbrugbaar met klassieke fietsoplossingen. De combinatie van elektrische fiets en tram of auto geeft eindelijk nieuwe mobiliteitskansen’, zegt Steven Roeland, mobiliteitsmanager van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Met oog op de inplanting van beide testlocaties en het beperkt aantal beschikbare fietsparkeerplaatsen, starten acht bedrijven het proefproject mee op. Het gaat om Borealis, DEME, Engie Fabricom, INEOS Oxide, Momentive Performance Materials Benelux, Oce Bio - Omega Pharma nv, 3M en Total. Binnen hun organisatie selecteren ze elk enkele medewerkers die van dit nieuwe systeem gebruik kunnen maken. Daarbij zorgen de bedrijven of hun werknemers zelf voor de fiets, waarmee de toegewezen gebruiker dan de laatste kilometers naar de werkplek kan afleggen. In de loop van januari 2019 volgt al een eerste evaluatie van dit proefproject. Op basis daarvan kan het worden bijgestuurd of uitgebreid.

‘We ervaren een grote vraag naar veilige fietsenstalplaatsen voor woon-werkverkeer. Bij positieve evaluatie van het proefproject hopen we tot een volwaardige opschaling te komen, waardoor meer werknemers de kans krijgen vlot de werkplek te bereiken. Ondernemingen hebben nood aan alternatieven’, besluit Dirk Bulteel, directeur belangenbehartiging van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Bron: Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Contactgegevens: 

Steven Roeland, mobiliteitsmanager Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland
steven.roeland@voka.be
03 232 22 19

Clusteropportuniteiten duurzaam industrieel bouwen

Clusteropportuniteiten duurzaam industrieel bouwen

Het verduurzamen van bedrijventerreinen komt de laatste jaren steeds vaker terug in allerlei projecten. Een holistische kijk op maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam produceren en duurzaam energiegebruik (met energieplan op bedrijfssite niveau) is hier intrinsiek mee verbonden. Een duurzaam bedrijventerrein kan als volgt worden gedefinieerd:
“Een terrein waar, via samenwerking tussen bedrijven onderling en met overheden, veranderingen in bedrijfsprocessen en in de inrichting van het terrein gerealiseerd worden, gericht op het verbeteren van:
• Het (bedrijfs)economisch resultaat;
• De vermindering van de milieubelasting en een efficiënter ruimtegebruik”.
Belangrijk hierbij zijn de verschillende invalshoeken: zowel de overheid als de bedrijven hebben voordeel bij Duurzaam Bedrijventerrein Management (DBTM) en dit zowel op het (bedrijfs)economisch als op het ecologisch en sociaal vlak. Maar ook de synergie met de omgeving is een belangrijke succesfactor. Een goed beheerd en onderhouden bedrijventerrein trekt nieuwe ondernemers aan en geeft de reeds gevestigde bedrijven de juiste redenen om te blijven. Dit alles draagt bij tot de uitstraling van een bepaalde regio. Daarnaast voorkomt een actief en duurzaam beheer het verval van een bedrijventerrein, wat in dit geval zou leiden tot een dure revitalisatie.
De bedrijven doen op hun beurt hun voordeel door (i) de kosten van niet-kernactiviteiten te delen (en dus te verminderen), door (ii) een bedrijfsvriendelijke relatie op te bouwen met gemeente en terreinbeheerder, en (iii) een aangename werkomgeving te creëren die dan weer leidt tot tevreden werknemers en die tegelijkertijd potentiële werknemers aantrekt, enz...
In deze handleiding worden de voordelen van clusteropportuniteiten bij het ontwikkelen van nieuwe of herinrichten van bestaande bedrijventerreinen in de kijker gezet en willen we ondernemers aanzetten tot het investeren in duurzame bedrijventerreinen, specifiek deze met een industrieel of logistiek karakter. Domeinen die aan bod komen zijn: gebiedsmanagement, welzijn en welvaart, duurzame bronnen, mobiliteit en ecologie.

Contactgegevens: 

POM Oost-Vlaanderen
btm@pomov.be

Gezamenlijke aanpak van mobiliteitskwesties op bedrijventerrein Hoge Mauw

Gezamenlijke aanpak van mobiliteitskwesties op bedrijventerrein Hoge Mauw

Op 19 juni 2013 werd de werkgroep mobiliteit van de bedrijvenzone Hoge Mauw in Arendonk opgestart. Deze werkgroep is samengesteld uit 3 bedrijven actief op het bedrijventerrein, de bedrijventerreinmanager van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), de schepen van mobiliteit, de burgemeester en de mobiliteitsambtenaar van Arendonk.

De werkgroep behandelt alles wat met mobiliteit te maken heeft, zonder vaste vergaderfrequentie. De werkgroep komt samen indien nodig en zowel bedrijven als het gemeentebestuur kunnen onderwerpen aanbrengen. Een nieuwe hoofdtoegang, verkeersveiligheid, een snelheidsbeperking, openbare verlichting, de voorrangsregeling, omleidingswegen, communicatie van werken, bewegwijzering en de impact van benzinestations kwamen al aan bod.

Contactgegevens: 

Dirk Sterckx, ambtenaar mobiliteit en noodplanning technische dienst gemeente Arendonk
dirk.sterckx@arendonk.be
014 40 90 86

Inspiratiedag duurzaam woon-werkverkeer

12

Inspiratiedag duurzaam woon-werkverkeer

Op 12 december organiseert het Provinciaal Mobiliteitspunt Oost-Vlaanderen, samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, een inspiratiedag duurzaam woon-werkverkeer. Op deze inspiratiedag belichten ze enkele concrete en actuele onderwerpen die u als mobiliteitscoördinator kunnen helpen bij de uitbouw van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Ze focussen vooral op hoe u uw medewerkers kan stimuleren om naar het werk te fietsen. De inspiratiedag wordt afgesloten met de lancering van de gratis Testkaravaan Oost-Vlaanderen. Met deze campagne kunnen werknemers 3 weken lang een fiets uittesten voor hun woon-werkverplaatsing.

Locatie: PAC Gouvernementstraat, Gouvernementstraat 22, 9000 Gent.

Programma:

09.00 uur: onthaal
09.30 uur: welkomstwoord - VSV en PMP's
09.50 uur: fiets en fiscaliteit - Yves Labeeu (Attentia)
10.50 uur: is de speed pedelec een game changer?
11.10 uur: pauze met drankje
11.30 uur: fietslease in de praktijk (casestudies Stad Gent en vzw Kompas)
12.00 uur: Pendelfonds, een duwtje in de rug van uw fietsbeleid
12.15 uur: lancering Testkaravaan Oost-Vlaanderen
12.40 uur: lunch met broodjes
13.30 uur: einde

Inschrijvingen: gratis, Klik HIER
(NB: u kan uw inschrijving gratis annuleren tot 5/12, zoniet rekenen wij een administratieve kost van € 25 aan. Dit bedrag gaat integraal naar het revalidatiecentrum in Pulderbos, waar onder meer jonge verkeersslachtoffers begeleid worden. Annuleren kan enkel schriftelijk aan rutger.huybrechts@vsv.be.)

 

Concrete vragen?

Werkt fietsleasing ook voor mijn organisatie?
Welke fiscale maatregelen bestaan er?
Moeten alle fietsen verzekerd zijn?

Stel uw vraag op voorhand, zodat wij de inspiratiedag kunnen afstemmen op uw case.

Contactgegevens: 

De Testkaravaan: Femke Vanden Eynde, Bart Deceuninck
PMP: Tinneke De Caluwe
 
Dienst Mobiliteit
W. Wilsonplein 2 – 9000 Gent
09 267 78 28
www.oost-vlaanderen.be/pmp

Hoe strategisch is de mobiliteit binnen jouw organisatie?

12

Hoe strategisch is de mobiliteit binnen jouw organisatie?

Ondanks de stijgende conjunctuur in ons land, speelt er zich achter de schermen van veel ondernemingen een oorlog af. Een oorlog die volgens HR-managers vaak omschreven wordt als een ‘war on talent’. Talentvolle potentiële werknemers verkiezen een job op goed bereikbare locaties, om zo een betere work-life balance te hebben.
Bereikbaarheid speelt een belangrijke factor bij toekomstige werknemers, maar mobiliteit staat onder druk. We zien het aan de vele files in en rond onze steden met veel verliesuren als gevolg. De roep om alternatieve en innovatieve oplossingen is groot. Daarnaast worden bedrijven onder druk gezet om tegemoet te komen aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
In het kader van strategisch omgaan met mobiliteitsproblemen én -oplossingen sluit Expertisecentrum Smart Mobility het jaar af met een workshop rond strategie en bedrijfsmobiliteit.

Praktische info:

Waar: Antwerp Management School, Sint Jacobsmarkt 9, 2000 Antwerpen
Wanneer: dinsdag 12 december 2017

Programma:

9:00    Onthaal 
9:20     Verwelkoming door Nicole Van Doninck (AMS - Smart Mobility)
9:30     Hoe kan je met LEGO® Serious Play® jouw mobiliteitsprobleem aanpakken? door Roel De Rijck 
            (AMS - Business Design & Innovatie)
10:00   Gedragsveranderingen en verkeerspsychologie door Gerard Tertoolen (De Verkeerspsycholoog GTi)
10:30   Pauze
10:45   Innovatieve mobiliteitsoplossingen door verschillende mobiliteitsaanbieders gericht naar bedrijven
11:45   Getuigenissen van bedrijven 
12:30   Slotwoord door Nils Wuytens (AMS - Smart Mobility)
12:45   Lunch en netwerking
14:00   Einde

Gelieve je aanwezigheid te bevestigen voor 27 november 2017.

Contactgegevens: 

Sandra Vanderniepen, AMS
sandra.vanderniepen@ams.ac.be