Interreg IV - Eco2Profit

Interreg IV - Eco2Profit

Met het Interregproject Eco2Profit streefden de projectpartners ernaar een bijdrage te leveren aan de vermindering van uitstoot van broeikasgassen op nieuwe en bestaande bedrijventerreinen in de Grensregio Vlaanderen–Nederland. Meer dan 500 bedrijven waren bij het project betrokken door hen te stimuleren CO2-reducerende maatregelen te nemen, de mogelijkheden van samenwerken te benutten, invulling te geven aan het begrip CO2-neutraliteit en de lokale productie van groene stroom op bedrijventerreinen te stimuleren. Dit resulteerde in een aantal concrete demonstratieprojecten. Ook het beleid van de verschillende overheden op het vlak van CO2-reductie werd in kaart gebracht zodat er kon worden gestreefd naar een betere afstemming van de te nemen maatregelen. Vanuit de projectervaring werden ook gerichte aanbevelingen gedaan naar het te volgen beleid.

Het grensoverschrijdende samenwerkingsverband bracht volgende partners samen om deze doelstellingen te realiseren: POM Limburg, POM West- en Oost-Vlaanderen, POM Vlaams-Brabant, POM Antwerpen, NV Industriebank LIOF, Parkmanagement BV, Opzoekingscentrum voor de wegenbouw, Interleuven en Regionale Milieudienst West-Brabant. Deze partijen hebben de ambitie om in de toekomst verder samen te werken aan het realiseren van CO2-neutrale bedrijventerreinen.

De resultaten van Eco2Profit werden gebundeld in het projecthandboek 'Broeikasgasreductie en duurzame energie op bedrijventerreinen in de grensregio Vlaanderen-Nederland'.

Contactgegevens: 

Isabelle Verdonck, POM Antwerpen
isabelle.verdonck@pomantwerpen.be
03 240 68 32

Lancering gratis QuickScans

Lancering gratis QuickScans

Werkgeversorganisatie Voka Limburg gaat - samen met Greenville en de provincie Limburg - bij 30 Limburgse kmo's een gratis quickscan aanbieden om hun milieuwinsten te berekenen. Quickscans zijn snelle doorlichtingen om te zien waar een bedrijf kan investeren in milieuvriendelijke toepassingen, maar veel bedrijven zijn nog niet vertrouwd met dit principe.

Limburg laten uitgroeien tot een klimaatneutrale provincie is een ambitieus plan. De provincie onderneemt heel wat acties naar verschillende doelgroepen waaronder de Limburgse bedrijven die ze probeert te overhalen tot klimaatvriendelijke aanpassingen en investeringen, ook de kleinere kmo’s. Daarmee wil de provincie vermijden dat net de ondernemingen die een belangrijke motor zijn voor tewerkstelling en innovatie de trein naar de energie- en materiaalperformante, zeg maar duurzame toekomst zouden missen.

Investeren in milieuvriendelijke maatregelen houdt niet alleen een winst op vlak van milieu in maar vaak op korte termijn ook al een financiële winst. Dit wil men aantonen met de quickscans die vandaag aan 30 bedrijven worden aangeboden. Een pool van milieustudiebureaus (E-save, Enerdo, Energy2Save, Enmico2) heeft een standaard quickscan ontwikkeld. Zij berekenen de quickwins voor de bedrijven o.m. in termen van terugverdientermijnen.

De eerste scan vond plaats bij Engels Logistics waaruit blijkt dat zelfs op heel korte termijn en met heel eenvoudige ingrepen al quickwins gerealiseerd worden. Bedrijven zijn zich echter niet altijd even bewust van deze eenvoudige ingrepen en de snelle terugverdientijden. Met dit aanbod willen de iniatiefnemers alvast 30 bedrijven de kans geven het (energiezuinige) licht te zien.

Heeft u interesse in een quickscan, neem dan contact op via onderstaande gegegevens.

Contactgegevens: 

Ellen Olislagers, Voka - Kamer van Koophandel Limburg
ellen.olislagers@voka.be
011 56 02 00

Studie Warmtenet Ravenshout en Genk-Zuid

Studie Warmtenet Ravenshout en Genk-Zuid

In het kader van het Europese project Eco2Profit (zie ook Projecten) heeft POM Limburg een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar energiebesparing door de valorisatie van restwarmte via een collectieve infrastructuur in en om de bedrijventerreinen Genk-Zuid en Ravenhout.

Het voorwerp van de haalbaarheidsstudie omvatte: 
1. opmaak warmtekaarten Genk-Zuid en Ravenshout 
2. onderzoek economische opportuniteit warmtenetten in periode 2012-24 (diverse scenario’s inzake lokale ontwikkeling incl.huisvesting kunnen hierbij beschouwd worden)
3. onderzoek financiële, technische en juridische haalbaarheid
4. uitwerken representatieve casestudies koppeling economische agenten van vraag- en aanbodzijde aan warmtenetten
5. gebiedsafbakening

De opmaak van een warmtekaart omvat een inventaris van relevante warmteoverschotten en warmtebehoeften op het bedrijventerrein Genk-Zuid en de verwerking van deze gegevens. Uit de warmtekaart kan afgeleid worden welke activiteiten en profielen complementair zijn aan elkaar. Voor beide gebieden werden enquêtes uitgevoerd en interviews afgenomen om zo de warmtebehoefte en het warmteoverschot in kaart te brengen.

De kaarten voor beide gebieden kunt u hieronder raadplegen. Voor elk gebied werden 3 cases technisch, economisch en juridisch uitgewerkt om de haalbaarheid van de aanleg van een warmtenet in kaart te brengen.
Het onderzoek hield in dat de organisatiestructuur van het warmtebedrijf op poten werd gezet. Hiervoor werden gesprekken gevoerd met alle relevante actoren in het speelveld (overheden, DNB, energieleveranciers, financierders). Zo verkreeg men een goed zicht op rolverdeling en de voorwaarden van deze actoren. Momenteel wordt het traject van de realisatie van een warmtenet op het industrieterrein Ravenshout verder onderzocht.

Contactgegevens: 

Stijn Vercampt, POM Limburg
stijn.vercampt@pomlimburg.be
011 300 139

Video: 

Wat is een eco-efficiënt bedrijventerrein?

Wat is een eco-efficiënt bedrijventerrein?

Een eco-efficiënt bedrijventerrein is een terrein waar via samenwerking tussen bedrijven onderling en met overheden veranderingen in bedrijfsprocessen en in de inrichting van het terrein gerealiseerd worden. Deze zijn gericht op het verbeteren van het (bedrijfs)economisch resultaat, de vermindering van de milieubelasting en het efficiënter gebruik van energie, water, materiaal en de ruimte.

Eco-efficiënte bedrijfsprocessen kunnen onder meer gerealiseerd worden via:

  • uitwisseling van energie, materiaal (grondstoffen/afval) en water
  • gezamenlijk gebruik van nutsvoorzieningen en bedrijfsfuncties
  • combinatie van vervoer van goederen en/of personen
  • gemeenschappelijke inzameling en afvoer van afvalstoffen
  • ...

Een eco-efficiënte terreininrichting kan voortvloeien uit:

  • intensiever gebruik van de ruimte
  • nutsvoorzieningen met een hoog rendement
  • multimodaal transport en/of hoogwaardig openbaar vervoer
  • gemeenschappelijke bedrijfsgerichte voorzieningen en diensten
  • ...

Een eco-efficiënt bedrijf is onderdeel van een eco-efficiënt bedrijventerrein en is een bedrijf dat minder energie, water en materiaal gebruikt om dezelfde hoeveelheid product te maken waardoor de kosten dalen en het bedrijf competitiever wordt. Zo'n bedrijf gaat m.a.w. op zoek naar winst voor het milieu (minder energie, minder water, minder materiaal) én naar winst voor het bedrijf (minder kosten en competitiever).