Campus Diepenbeek kleurt opnieuw groen

Campus Diepenbeek kleurt opnieuw groen

De natuur op Campus Diepenbeek krijgt een stevige opwaardering. Zo worden de verschillende deelcampussen met elkaar verbonden via wandelpaden en wordt de rest van de natuur – waaronder de vijver – opnieuw publiek toegankelijk gemaakt. Dit alles kan dankzij de steun van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “Het waardevolle Demerlandschap wordt in ere hersteld. Dat komt de beleving op de campus sterk ten goede.”

Campus Diepenbeek wordt één van de belangrijkste kruispunten in Limburg, met ruimte voor onderwijs, onderzoek, bedrijvigheid en recreatie. Het ambitieuze masterplan – dat een blik werpt op 2050 – werd de afgelopen jaren met POM Limburg als regisseur ontwikkeld, en de eerste resultaten worden nu zichtbaar op het terrein. Gedeputeerde Tom Vandeput: “Eén van onze doelstellingen bij de opmaak van het masterplan was om de waardevolle natuur in ere te herstellen. In de eerste plaats in het belang van het verhogen van de biodiversiteit, maar zeker ook van de beleving voor bewoners en omwonenden. Een groene omgeving, met wandelpaden en picknickbanken, maakt het campusleven zoveel aangenamer.”

Natuur in je Buurt
Samen met Natuurpunt diende POM Limburg een dossier in bij Natuur in je Buurt, een projectoproep van het Agentschap Natuur en Bos. Ecocampus Diepenbeek is één van de 23 goedgekeurde natuurontwikkelingsprojecten. Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir: “Sinds het coronavirus de kop opstak hebben meer en meer Vlamingen de natuur in hun omgeving ontdekt. Zoals de naam van de projectoproep al aangeeft, willen we via kleinschalige ingrepen de natuur ook dichter bij de mensen brengen, niet in het minst op plaatsen waar dat minder voor de hand liggend is. Ook de natuur op campus Diepenbeek kan een opfrisbeurt gebruiken. Zo kunnen de knappe koppen die in Limburg studeren ontspanning, rust maar ook inspiratie en motivatie vinden in het groen.”

Biodiversiteit
De natuur op en rond de campus was de voorbije jaren wat uit het oog verloren. De vijvers en poelen zijn niet toegankelijk voor publiek, en worden momenteel ook niet onderhouden. Dat is zonde voor de biodiversiteit. Voorzitter van Natuurpunt Bart Vangansbeke: “Met z’n ligging tussen de Kempen en Haspengouw zijn de mogelijkheden voor herstel van topnatuur hier nog aanwezig. Dankzij dit project kunnen we eindelijk starten met natuurbeheer van de groene ruimtes. Via een gezamenlijk beheerplan voor de groene ruimtes die in het masterplan gevrijwaard blijven, zullen we dit beheer nadien verduurzamen. Topnatuur voor en met de Limburgse topbrains van de toekomst is ons doel.”

Verbinding
Op dit moment geven de campusgebouwen een gefragmenteerde indruk. De ontsluiting van de natuur brengt daar verandering in. Gedeputeerde Tom Vandeput: “In ons masterplan staat verbinding centraal: de twee deelcampussen – de Bouwcampus en de Health Campus – en het onderwijshart moeten optimaal verbonden zijn. Vooral wat de verbinding tussen de Bouwcampus en de onderwijsgebouwen betreft is dat op dit moment een probleem. Door de natuur opnieuw toegankelijk te maken zullen campusbewoners zich op een veilige manier kunnen verplaatsen, via een autoluwe weg. Onderweg voorzien we ontmoetingsplekken, die community-vorming stimuleren. Tussen UHasselt en de Bouwcampus trekken we ook een natuurbelevingspaviljoen op. Dat wordt volledig circulair gebouwd.”

Slim signaalgebied
Campus Diepenbeek ligt in een waterrijk gebied. Door compacter te bouwen – bijvoorbeeld in de hoogte – en door het natuurbeheer slimmer aan te pakken, wordt duurzame ontwikkeling in signaalgebied mogelijk.

Samenwerking op bedrijventerreinen - Beeldvorming, biodiversiteit en inrichting

Samenwerking op bedrijventerreinen - Beeldvorming, biodiversiteit en inrichting

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen met een overzicht van acties rond beeldvorming, biodiversiteit en inrichting in de onderzochte zones.

Contactgegevens: 

Gert Verdonck
Via LinkedIn

Naar een kwalitatief en doordacht groenbeheer op bedrijventerrein Mechelen-Zuid

Naar een kwalitatief en doordacht groenbeheer op bedrijventerrein Mechelen-Zuid

De vereniging Bedrijven Mechelen-Zuid presenteerde 27 september het groenbeheerplan dat dankzij subsidie van POM Antwerpen kon worden opgemaakt. De eindpresentatie vond plaats in het BEN (Bijna EnergieNeutraal) kantoorgebouw van KBC, te midden van hun prachtige bedrijfstuin. De vergaderzaal zelf was ook erg toepasselijk; aanwezigen trokken gretig foto’s van de aanplantingen en muurtuin in de perfect natuurlijk geventileerde vergaderzaal. 

Het aanwezige groen werd zowel op de publieke als op private domeinen onderzocht door het gespecialiseerde Corridor, en in samenwerking met de bedrijven en de stad Mechelen werden er concrete groenbeheervisies en praktische beheerfiches opgesteld. Hiermee kunnen zowel de stad als de bedrijven het groenbeheer van elk hun domeinen optimaliseren naar onderhoudskost en beeldkwaliteit, maar ook naar ecologische aspecten zoals biodiversiteit en tijdelijke natuur.

De aanwezige bedrijven brainstormden na de presentatie omtrent mogelijke vervolgacties. Zo werd er onder andere gedacht aan ‘the right to challenge’: de mogelijkheid om het groenbeheer voor publiek domein van de stad over te nemen, mits de bedrijven het samen zelf beter en goedkoper kunnen.

De bedrijvenvereniging zal nu een selectie maken van de ontvangen ideeën en voorstellen om de realisatie of voortzetting ervan te programmeren voor 2019.

Contactgegevens: 

Benjamin De Bruyn, parkmanager vzw Bedrijven Mechelen-Zuid
info@bm-z.be

Kwaliteitseisen openbaar groen op verschillende Kempense bedrijventerreinen

Kwaliteitseisen openbaar groen op verschillende Kempense bedrijventerreinen

Sinds 2017 worden de bestekken voor groenonderhoud op de bedrijventerreinen beheerd door de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) met verplicht bedrijventerreinmanagement op een andere manier opgemaakt. Er wordt een minimale vaste frequentie opgelegd, maar ook een aantal kwaliteitseisen waaraan op elk moment moet worden voldaan. Deze kwaliteitseisen worden omschreven in het bestek of aangeduid met foto’s. Bij het indienen van een offerte dient de firma eveneens een plan in te dienen dat beschrijft hoe ze het onderhoud zal aanpakken om aan de voorschriften te voldoen. De plannen van aanpak worden beoordeeld door de gevestigde bedrijven en deze beoordeling wordt dan meegenomen in de toewijzing.

Tijdens het groenseizoen worden de uitgevoerde werken nauwgezet opgevolgd. Minstens één keer per maand worden de terreinen gecontroleerd om te verifiëren of de werken aan de opgelegde voorwaarden voldoen. Deze manier van offertevraag en toewijzing werd voor het groenseizoen 2017 toegepast op de bedrijvenzones Beerse-Zuid, Bentel (Oud-Turnhout), Hoge Mauw (Arendonk), Frac en Veedijk (Turnhout). Er zullen nog andere Kempense bedrijvenzones volgen.

Contactgegevens: 

Griet Goor, Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)
griet.goor@iok.be
014 56 32 87

 

Kleur je bedrijf groen

Kleur je bedrijf groen

Groen(er) is goed voor de economie.

Binnenkort worden door de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met de op haar grondgebied actieve agentschappen "Regionaal Landschap"  (Zuid-Hageland, Dijleland, Groene Corridor vzw, Noord-Hageland, Pajottenland & Zennevallei) inspiratiegidsen aangemaakt. Deze boekjes moeten inspireren om voor meer groen te gaan, met de hulp van de regionale landschappen.

Kleur je bedrijf groen. Meer natuur in een stedelijk landschap, één van die boekjes,  gaat over bedrijven en geeft ook specifieke praktijktips voor bedrijventerreinverenigingen.

 

 

Contactgegevens: 

Hilde Willems, dienst Leefmilieu provincie Vlaams-Brabant
hilde.willems@vlaamsbrabant.be
016 26 72 80

 

 

Biodiversiteit: concrete tips voor je bedrijf

Biodiversiteit: concrete tips voor je bedrijf

De provincie Antwerpen nam op haar website heel wat concrete tips op die bedrijven kunnen toepassen om een positieve impact te hebben op de biodiversiteit. Van het maken van een inrichtings- en beheerplan en het aanplanten van streekeigen bomen en struiken op het eigen terrein tot het gebruik van duurzaam kantoormateriaal.

Contactgegevens: 

Departement Leefmilieu - Provincie Antwerpen
leefmilieu@provincieantwerpen.be

Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen - opleiding en inspiratie

Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen - opleiding en inspiratie

Op zoek naar inspirerende ideeën en voorbeelden om je bedrijventerrein te vergroenen? Ga zelf aan de slag via onderstaande link!

Het project 2B Connect voorziet tevens opleidingen om je bedrijventerrein te vergroenen. Check de folder in bijlage.

Contactgegevens: 

Elke Van den Broeke, beleidsmedewerker departement Omgeving
elke.vandenbroeke@vlaanderen.be
02 553 03 05