Biodiverse uitbreiding van bedrijventerrein De Prijkels

Biodiverse uitbreiding van bedrijventerrein De Prijkels

Intercommunale Veneco maakt werk van biodiversiteit bij de uitbreiding van bedrijventerrein De Prijkels. Onder meer extensief maaibeheer, natuurlijk aangelegde bufferbekkens, schapenbegrazing en inheems plantgoed zorgen voor een fraai beeld en een verhoogde natuurwaarde. Een aantal bedrijven op het bedrijventerrein nam alvast enkele maatregelen over op de eigen site. Bekijk het inspirerende voorbeeld.

Contactgegevens: 

Campus Diepenbeek kleurt opnieuw groen

Campus Diepenbeek kleurt opnieuw groen

De natuur op Campus Diepenbeek krijgt een stevige opwaardering. Zo worden de verschillende deelcampussen met elkaar verbonden via wandelpaden en wordt de rest van de natuur – waaronder de vijver – opnieuw publiek toegankelijk gemaakt. Dit alles kan dankzij de steun van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “Het waardevolle Demerlandschap wordt in ere hersteld. Dat komt de beleving op de campus sterk ten goede.”

Campus Diepenbeek wordt één van de belangrijkste kruispunten in Limburg, met ruimte voor onderwijs, onderzoek, bedrijvigheid en recreatie. Het ambitieuze masterplan – dat een blik werpt op 2050 – werd de afgelopen jaren met POM Limburg als regisseur ontwikkeld, en de eerste resultaten worden nu zichtbaar op het terrein. Gedeputeerde Tom Vandeput: “Eén van onze doelstellingen bij de opmaak van het masterplan was om de waardevolle natuur in ere te herstellen. In de eerste plaats in het belang van het verhogen van de biodiversiteit, maar zeker ook van de beleving voor bewoners en omwonenden. Een groene omgeving, met wandelpaden en picknickbanken, maakt het campusleven zoveel aangenamer.”

Natuur in je Buurt
Samen met Natuurpunt diende POM Limburg een dossier in bij Natuur in je Buurt, een projectoproep van het Agentschap Natuur en Bos. Ecocampus Diepenbeek is één van de 23 goedgekeurde natuurontwikkelingsprojecten. Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir: “Sinds het coronavirus de kop opstak hebben meer en meer Vlamingen de natuur in hun omgeving ontdekt. Zoals de naam van de projectoproep al aangeeft, willen we via kleinschalige ingrepen de natuur ook dichter bij de mensen brengen, niet in het minst op plaatsen waar dat minder voor de hand liggend is. Ook de natuur op campus Diepenbeek kan een opfrisbeurt gebruiken. Zo kunnen de knappe koppen die in Limburg studeren ontspanning, rust maar ook inspiratie en motivatie vinden in het groen.”

Biodiversiteit
De natuur op en rond de campus was de voorbije jaren wat uit het oog verloren. De vijvers en poelen zijn niet toegankelijk voor publiek, en worden momenteel ook niet onderhouden. Dat is zonde voor de biodiversiteit. Voorzitter van Natuurpunt Bart Vangansbeke: “Met z’n ligging tussen de Kempen en Haspengouw zijn de mogelijkheden voor herstel van topnatuur hier nog aanwezig. Dankzij dit project kunnen we eindelijk starten met natuurbeheer van de groene ruimtes. Via een gezamenlijk beheerplan voor de groene ruimtes die in het masterplan gevrijwaard blijven, zullen we dit beheer nadien verduurzamen. Topnatuur voor en met de Limburgse topbrains van de toekomst is ons doel.”

Verbinding
Op dit moment geven de campusgebouwen een gefragmenteerde indruk. De ontsluiting van de natuur brengt daar verandering in. Gedeputeerde Tom Vandeput: “In ons masterplan staat verbinding centraal: de twee deelcampussen – de Bouwcampus en de Health Campus – en het onderwijshart moeten optimaal verbonden zijn. Vooral wat de verbinding tussen de Bouwcampus en de onderwijsgebouwen betreft is dat op dit moment een probleem. Door de natuur opnieuw toegankelijk te maken zullen campusbewoners zich op een veilige manier kunnen verplaatsen, via een autoluwe weg. Onderweg voorzien we ontmoetingsplekken, die community-vorming stimuleren. Tussen UHasselt en de Bouwcampus trekken we ook een natuurbelevingspaviljoen op. Dat wordt volledig circulair gebouwd.”

Slim signaalgebied
Campus Diepenbeek ligt in een waterrijk gebied. Door compacter te bouwen – bijvoorbeeld in de hoogte – en door het natuurbeheer slimmer aan te pakken, wordt duurzame ontwikkeling in signaalgebied mogelijk.

Limburg zaait: samenaankoop zaadmengels

Limburg zaait: samenaankoop zaadmengels

Ook in 2022 bundelen de 3 regionale landschappen in Limburg de krachten en organiseren ze samen een aankoop van zaadmengsels voor bloemrijke akkers en weiden. Iedere Limburgse vereniging/bedrijf of particulier die wil inzaaien kan tot en met 23 februari een bestelling plaatsen via zijn regionaal landschap. Door de gezamenlijke aanpak kan het zaadgoed extra voordelig zaadgoed besteld worden én worden in heel Limburg stukken grond omgevormd naar kleurrijke bloemenakkers, die zorgen voor meer biodiversiteit.

Het aanleggen van bloemenakkers oogt niet alleen mooi, ook de natuur vaart er wel bij. Dieren zijn altijd op zoek naar voedsel en schuilplaatsen maar die zijn steeds moeilijker te vinden. Bijen en vlinders bijvoorbeeld vinden met moeite nog voldoende nectar en stuifmeel.
De bloemen en kruiden in de bloemenakkers trekken veel vlinders, bijen en hommels aan die zich tegoed kunnen doen aan stuifmeel en nectar. Vogels kunnen dan weer profiteren van het aanbod aan zaden en insecten. De muizen die schuilen in de akker, zijn een traktatie voor roofvogels en de bloemenrijke velden vormen een broedplaats voor tal van soorten zoals de patrijs. Kleine zoogdieren en zelfs reeën kunnen hun kostje verzamelen in de akkers.

Bedrijven en bedrijventerreinverenigingen die een bloemenrijk perceel willen aanleggen kunnen tot en met 23 februari 2022 zaadmengsels bestellen via www.limburgzaait.be.
Steeds meer mensen en verenigingen doen mee aan de samenaankoop. In 2021 werd er een oppervlakte van 224 ha of 330 voetbalvelden omgevormd naar bloemenrijke akkers en percelen.

Door deze unieke en globale aanpak over heel Limburg krijgen de Regionale Landschappen een goede prijs voor het zaadgoed en krijgt de natuur in Limburg een stevige boost. Limburg zal deze zomer mooi weer mooi in bloei staan.

Het bestelformulier en meer uitleg over de verschillende zaadmengsels vind je via www.limburgzaait.be of limburgzaait@rllk.be.Het zaadgoed kan in april afgehaald worden in het kantoor van één van de 3 regionale landschappen. De exacte afhaaldatum wordt bekendgemaakt na levering van het zaadgoed.

Koop je zaadgoed aan? Maak dan zeker een leuke foto van je bloeiend perceel en stuur ‘m naar limburgzaait@rllk.be. Zo kunnen we meegenieten van al die bloemenpracht.

Contactgegevens: 

Regionaal Landschap Lage Kempen
Grote Baan 176, 3530 Houthalen-Helchteren
011 78 52 59
limburgzaait@rllk.be

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren
Daaleindestraat 2
3720 Kortessem
011 31 38 98
info@rlhv.be

Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Winterslagstraat 87
3600 Genk
089 65 56 56
limburgzaait@rlkm.be

Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit in de praktijk

Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit in de praktijk

Op 20 september 2018 lanceerden het Departement Omgeving in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en Corridor de nieuwe “Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit”.

Met deze Green Deal willen de initiatiefnemers twee vliegen in één klap slaan: de uitbreiding van de groenblauwe netwerken in Vlaanderen en tegelijkertijd een ondersteunende boost geven aan het imago van bedrijven met een duurzame levenskwaliteit voor de werknemers, bewoners en andere stakeholders.

Intercommunale IGEMO is op dit domein al jaren een innovatieve speler. Reeds in 2003 werd in de KMO-zone ‘Misstraat’ in Berlaar resoluut gekozen voor een zeer brede groene bufferzone met een volledig nieuwe gracht die aansluit op het bestaande bekenstelsel. Alle bedrijven kunnen hun hemelwater rechtstreeks laten afvloeien in de gracht. Om het natuurlijk karakter van de gracht te beklemtonen werd besloten een meandering aan te brengen en de breedte van de gracht te laten variëren. Verder werd bij de aanleg van de bufferzone aandacht geschonken aan het behoud van kleinschalige landschapselementen (knotwilgen). De bufferzone werd vervolgens aangeplant met streekeigen beplanting. Rietkragen verstevigen de taluds, zodat geen kunstmatige beschoeiing diende te gebeuren. Door het totaalconcept is de waterkwaliteit zeer hoog. 

Ook op de andere KMO-zones van IGEMO zijn er open grachten, open bufferbekkens, groenbuffers en laanbeplanting die de biodiversiteit verhogen.

Door mee in de Green Deal te stappen, wil IGEMO haar nadrukkelijk engagement voor de toekomst tonen. Belangrijke actiepunten zijn het verhogen van het draagvlak, het mee instappen in een lerend netwerk, de focus houden op het algemeen welzijn (gaande van de lokale werknemer tot de sporadische leverancier) en bewustwording creëren rond biodiversiteit in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Contactgegevens: 

Jasmine Cryns, projectmanager IGEMO
jasmine.cryns@igemo.be

Kwaliteitseisen openbaar groen op verschillende Kempense bedrijventerreinen

Kwaliteitseisen openbaar groen op verschillende Kempense bedrijventerreinen

Sinds 2017 worden de bestekken voor groenonderhoud op de bedrijventerreinen beheerd door de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) met verplicht bedrijventerreinmanagement op een andere manier opgemaakt. Er wordt een minimale vaste frequentie opgelegd, maar ook een aantal kwaliteitseisen waaraan op elk moment moet worden voldaan. Deze kwaliteitseisen worden omschreven in het bestek of aangeduid met foto’s. Bij het indienen van een offerte dient de firma eveneens een plan in te dienen dat beschrijft hoe ze het onderhoud zal aanpakken om aan de voorschriften te voldoen. De plannen van aanpak worden beoordeeld door de gevestigde bedrijven en deze beoordeling wordt dan meegenomen in de toewijzing.

Tijdens het groenseizoen worden de uitgevoerde werken nauwgezet opgevolgd. Minstens één keer per maand worden de terreinen gecontroleerd om te verifiëren of de werken aan de opgelegde voorwaarden voldoen. Deze manier van offertevraag en toewijzing werd voor het groenseizoen 2017 toegepast op de bedrijvenzones Beerse-Zuid, Bentel (Oud-Turnhout), Hoge Mauw (Arendonk), Frac en Veedijk (Turnhout). Er zullen nog andere Kempense bedrijvenzones volgen.

Contactgegevens: 

Griet Goor, Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)
griet.goor@iok.be
014 56 32 87

 

Kleur je bedrijf groen

Kleur je bedrijf groen

Groen(er) is goed voor de economie.

Binnenkort worden door de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met de op haar grondgebied actieve agentschappen "Regionaal Landschap"  (Zuid-Hageland, Dijleland, Groene Corridor vzw, Noord-Hageland, Pajottenland & Zennevallei) inspiratiegidsen aangemaakt. Deze boekjes moeten inspireren om voor meer groen te gaan, met de hulp van de regionale landschappen.

Kleur je bedrijf groen. Meer natuur in een stedelijk landschap, één van die boekjes,  gaat over bedrijven en geeft ook specifieke praktijktips voor bedrijventerreinverenigingen.

 

 

Contactgegevens: 

Hilde Willems, dienst Leefmilieu provincie Vlaams-Brabant
hilde.willems@vlaamsbrabant.be
016 26 72 80

 

 

Ecologisch bedrijventerrein in Diepenbeek

Ecologisch bedrijventerrein in Diepenbeek

Dorpveld II - ecologisch bedrijventerrein

Dorpveld II in Diepenbeek werd gedoopt tot ecologisch bedrijventerrein. De bedrijven moeten CO2-neutraal zijn, maar naast deze verplichting willen we een stap verder gaan met dit terrein. Het regenwater afkomstig van de daken wordt opgevangen in een centraal regenwatersysteem dat uitmondt in pools en grachten. Met het groenbeheer streven we naar een positieve impact voor de biodiversiteit en schapen begrazen de nu nog onbebouwde kavels. Kortom een bedrijventerrein met een duurzame visie!

Contactgegevens: 

Igna Linten, parkmanager Quares
igna.linten@quares.be
0485 76 13 78

Green4Grey - inspiratiegids natuurvriendelijke inrichting bedrijventerreinen

Green4Grey - inspiratiegids natuurvriendelijke inrichting bedrijventerreinen

Het Europese LIFE-project Green4Grey wil nagaan welke investeringen in groene infrastructuur nodig en mogelijk zijn om de werkomgeving aantrekkelijker en natuurlijker in te richten. De publicatie 'inspiratiegids voor ecologisch groen op bedrijventerreinen' wil bedrijven stimuleren om bedrijventerreinen op een natuurvriendelijkere manier in te richten. Via 11 concrete voorbeelden in Vlaanderen reikt de gids nuttige acties en tips aan, zowel voor individuele bedrijfsterreinen als terreinen met meerdere bedrijven.

 

Contactgegevens: 

Wim Andries, Vlaamse Landmaatschappij
wim.andries@vlm.be
02 543 72 00