openbaar groen

Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit in de praktijk

Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit in de praktijk

Op 20 september 2018 lanceerden het Departement Omgeving in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en Corridor de nieuwe “Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit”.

Met deze Green Deal willen de initiatiefnemers twee vliegen in één klap slaan: de uitbreiding van de groenblauwe netwerken in Vlaanderen en tegelijkertijd een ondersteunende boost geven aan het imago van bedrijven met een duurzame levenskwaliteit voor de werknemers, bewoners en andere stakeholders.

Intercommunale IGEMO is op dit domein al jaren een innovatieve speler. Reeds in 2003 werd in de KMO-zone ‘Misstraat’ in Berlaar resoluut gekozen voor een zeer brede groene bufferzone met een volledig nieuwe gracht die aansluit op het bestaande bekenstelsel. Alle bedrijven kunnen hun hemelwater rechtstreeks laten afvloeien in de gracht. Om het natuurlijk karakter van de gracht te beklemtonen werd besloten een meandering aan te brengen en de breedte van de gracht te laten variëren. Verder werd bij de aanleg van de bufferzone aandacht geschonken aan het behoud van kleinschalige landschapselementen (knotwilgen). De bufferzone werd vervolgens aangeplant met streekeigen beplanting. Rietkragen verstevigen de taluds, zodat geen kunstmatige beschoeiing diende te gebeuren. Door het totaalconcept is de waterkwaliteit zeer hoog. 

Ook op de andere KMO-zones van IGEMO zijn er open grachten, open bufferbekkens, groenbuffers en laanbeplanting die de biodiversiteit verhogen.

Door mee in de Green Deal te stappen, wil IGEMO haar nadrukkelijk engagement voor de toekomst tonen. Belangrijke actiepunten zijn het verhogen van het draagvlak, het mee instappen in een lerend netwerk, de focus houden op het algemeen welzijn (gaande van de lokale werknemer tot de sporadische leverancier) en bewustwording creëren rond biodiversiteit in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Contactgegevens: 

Jasmine Cryns, projectmanager IGEMO
jasmine.cryns@igemo.be

Kwaliteitseisen openbaar groen op verschillende Kempense bedrijventerreinen

Kwaliteitseisen openbaar groen op verschillende Kempense bedrijventerreinen

Sinds 2017 worden de bestekken voor groenonderhoud op de bedrijventerreinen beheerd door de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) met verplicht bedrijventerreinmanagement op een andere manier opgemaakt. Er wordt een minimale vaste frequentie opgelegd, maar ook een aantal kwaliteitseisen waaraan op elk moment moet worden voldaan. Deze kwaliteitseisen worden omschreven in het bestek of aangeduid met foto’s. Bij het indienen van een offerte dient de firma eveneens een plan in te dienen dat beschrijft hoe ze het onderhoud zal aanpakken om aan de voorschriften te voldoen. De plannen van aanpak worden beoordeeld door de gevestigde bedrijven en deze beoordeling wordt dan meegenomen in de toewijzing.

Tijdens het groenseizoen worden de uitgevoerde werken nauwgezet opgevolgd. Minstens één keer per maand worden de terreinen gecontroleerd om te verifiëren of de werken aan de opgelegde voorwaarden voldoen. Deze manier van offertevraag en toewijzing werd voor het groenseizoen 2017 toegepast op de bedrijvenzones Beerse-Zuid, Bentel (Oud-Turnhout), Hoge Mauw (Arendonk), Frac en Veedijk (Turnhout). Er zullen nog andere Kempense bedrijvenzones volgen.

Contactgegevens: 

Griet Goor, Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)
griet.goor@iok.be
014 56 32 87

 

Kleur je bedrijf groen

Kleur je bedrijf groen

Groen(er) is goed voor de economie.

Binnenkort worden door de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met de op haar grondgebied actieve agentschappen "Regionaal Landschap"  (Zuid-Hageland, Dijleland, Groene Corridor vzw, Noord-Hageland, Pajottenland & Zennevallei) inspiratiegidsen aangemaakt. Deze boekjes moeten inspireren om voor meer groen te gaan, met de hulp van de regionale landschappen.

Kleur je bedrijf groen. Meer natuur in een stedelijk landschap, één van die boekjes,  gaat over bedrijven en geeft ook specifieke praktijktips voor bedrijventerreinverenigingen.

 

 

Contactgegevens: 

Hilde Willems, dienst Leefmilieu provincie Vlaams-Brabant
hilde.willems@vlaamsbrabant.be
016 26 72 80

 

 

Ecologisch bedrijventerrein in Diepenbeek

Ecologisch bedrijventerrein in Diepenbeek

Dorpveld II - ecologisch bedrijventerrein

Dorpveld II in Diepenbeek werd gedoopt tot ecologisch bedrijventerrein. De bedrijven moeten CO2-neutraal zijn, maar naast deze verplichting willen we een stap verder gaan met dit terrein. Het regenwater afkomstig van de daken wordt opgevangen in een centraal regenwatersysteem dat uitmondt in pools en grachten. Met het groenbeheer streven we naar een positieve impact voor de biodiversiteit en schapen begrazen de nu nog onbebouwde kavels. Kortom een bedrijventerrein met een duurzame visie!

Contactgegevens: 

Igna Linten, parkmanager Quares
igna.linten@quares.be
0485 76 13 78

Green4Grey - inspiratiegids natuurvriendelijke inrichting bedrijventerreinen

Green4Grey - inspiratiegids natuurvriendelijke inrichting bedrijventerreinen

Het Europese LIFE-project Green4Grey wil nagaan welke investeringen in groene infrastructuur nodig en mogelijk zijn om de werkomgeving aantrekkelijker en natuurlijker in te richten. De publicatie 'inspiratiegids voor ecologisch groen op bedrijventerreinen' wil bedrijven stimuleren om bedrijventerreinen op een natuurvriendelijkere manier in te richten. Via 11 concrete voorbeelden in Vlaanderen reikt de gids nuttige acties en tips aan, zowel voor individuele bedrijfsterreinen als terreinen met meerdere bedrijven.

 

Contactgegevens: 

Wim Andries, Vlaamse Landmaatschappij
wim.andries@vlm.be
02 543 72 00