Biodiverse uitbreiding van bedrijventerrein De Prijkels

Biodiverse uitbreiding van bedrijventerrein De Prijkels

Intercommunale Veneco maakt werk van biodiversiteit bij de uitbreiding van bedrijventerrein De Prijkels. Onder meer extensief maaibeheer, natuurlijk aangelegde bufferbekkens, schapenbegrazing en inheems plantgoed zorgen voor een fraai beeld en een verhoogde natuurwaarde. Een aantal bedrijven op het bedrijventerrein nam alvast enkele maatregelen over op de eigen site. Bekijk het inspirerende voorbeeld.

Contactgegevens: 

Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit in de praktijk

Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit in de praktijk

Op 20 september 2018 lanceerden het Departement Omgeving in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en Corridor de nieuwe “Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit”.

Met deze Green Deal willen de initiatiefnemers twee vliegen in één klap slaan: de uitbreiding van de groenblauwe netwerken in Vlaanderen en tegelijkertijd een ondersteunende boost geven aan het imago van bedrijven met een duurzame levenskwaliteit voor de werknemers, bewoners en andere stakeholders.

Intercommunale IGEMO is op dit domein al jaren een innovatieve speler. Reeds in 2003 werd in de KMO-zone ‘Misstraat’ in Berlaar resoluut gekozen voor een zeer brede groene bufferzone met een volledig nieuwe gracht die aansluit op het bestaande bekenstelsel. Alle bedrijven kunnen hun hemelwater rechtstreeks laten afvloeien in de gracht. Om het natuurlijk karakter van de gracht te beklemtonen werd besloten een meandering aan te brengen en de breedte van de gracht te laten variëren. Verder werd bij de aanleg van de bufferzone aandacht geschonken aan het behoud van kleinschalige landschapselementen (knotwilgen). De bufferzone werd vervolgens aangeplant met streekeigen beplanting. Rietkragen verstevigen de taluds, zodat geen kunstmatige beschoeiing diende te gebeuren. Door het totaalconcept is de waterkwaliteit zeer hoog. 

Ook op de andere KMO-zones van IGEMO zijn er open grachten, open bufferbekkens, groenbuffers en laanbeplanting die de biodiversiteit verhogen.

Door mee in de Green Deal te stappen, wil IGEMO haar nadrukkelijk engagement voor de toekomst tonen. Belangrijke actiepunten zijn het verhogen van het draagvlak, het mee instappen in een lerend netwerk, de focus houden op het algemeen welzijn (gaande van de lokale werknemer tot de sporadische leverancier) en bewustwording creëren rond biodiversiteit in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Contactgegevens: 

Jasmine Cryns, projectmanager IGEMO
jasmine.cryns@igemo.be

Ecologisch bedrijventerrein in Diepenbeek

Ecologisch bedrijventerrein in Diepenbeek

Dorpveld II - ecologisch bedrijventerrein

Dorpveld II in Diepenbeek werd gedoopt tot ecologisch bedrijventerrein. De bedrijven moeten CO2-neutraal zijn, maar naast deze verplichting willen we een stap verder gaan met dit terrein. Het regenwater afkomstig van de daken wordt opgevangen in een centraal regenwatersysteem dat uitmondt in pools en grachten. Met het groenbeheer streven we naar een positieve impact voor de biodiversiteit en schapen begrazen de nu nog onbebouwde kavels. Kortom een bedrijventerrein met een duurzame visie!

Contactgegevens: 

Igna Linten, parkmanager Quares
igna.linten@quares.be
0485 76 13 78

Collectieve waterbuffering op bedrijventerrein Terbekehof

Collectieve waterbuffering op bedrijventerrein Terbekehof

Op het bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk is er al jarenlang wateroverlast als gevolg van de hoge verhardingsgraad en een verouderd en te klein gedimensioneerd gemengd rioleringsstelsel. Geregeld lopen magazijnen en de straat onder water.

POM Antwerpen bereidt samen met rio-link (rioolbeheerder), het district Wilrijk en de stad Antwerpen de wegenis- en rioleringswerken voor noodzakelijk om deze wateroverlast op te lossen. Door de hoge verhardingsgraad van het bedrijventerrein is er vandaag echter te weinig open ruimte bij de bedrijven om op eigen terrein voldoende waterbuffering te voorzien. Ondergrondse waterbuffering brengt dan weer een hoge kost met zich mee.

Om de bedrijven die op het eigen terrein geen waterbuffering willen/kunnen voorzien een alternatief te bieden, is samen met de partners een traject opgestart om te onderzoeken waar er op het bedrijventerrein collectieve waterbuffering kan aangelegd worden.

Het is de bedoeling dat de bedrijven kunnen deelnemen aan deze collectieve waterbuffering aan aankoopprijs/m³ en een jaarlijkse onderhoudsprijs/m³. De grote uitdaging is de bedrijven te overtuigen om mee te stappen in de collectieve waterbuffering. De waterhuishouding van bedrijven wordt immers geregeld via de milieuvergunning. Als de milieuvergunning niet vernieuwd wordt is er voor het bedrijf in principe weinig stimulans om in een individueel of collectief waterbufferingsproject te stappen. Om de wateroverlast het hoofd te bieden moeten echter zo veel mogelijk bedrijven voor of kort na de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel waterbuffering voorzien.

De belangrijkste stimuli voor bedrijven om aan een collectieve waterbuffering deel te nemen zijn:

  • besparing ruimte op eigen terrein
  • kostenefficiënter ten opzichte van een ondergrondse waterbuffering
  • geen interferentie met eigen activiteiten gedurende de aanleg van de waterbuffering
  • ontzorging (aanleg/beheer)
Contactgegevens: 

Daan Ongkowidjojo, POM Antwerpen
daan.ongkowidjojo@pomantwerpen.be
03 240 68 22