lidgeld

Dynamisch parkmanagement op bedrijventerrein Duwijck in Lier

Dynamisch parkmanagement op bedrijventerrein Duwijck in Lier

Vzw Duwijckpark is de vereniging van de bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein Duwijck in Lier. Naast de bedrijven zijn ook de stad Lier en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen lid van de vereniging.

De missie van de vereniging omvat drie pijlers:

  1. De belangen van de bedrijven behartigen en de samenwerking met de lokale overheden bevorderen. Zo kan de vereniging wegen op het beleid en kunnen relevante veranderingen worden op gang gebracht om het bedrijfsleven te ondersteunen.
  2. De kwaliteit van het terrein bewaken door het onderhoud en het beheer van de gemeenschappelijke delen te organiseren (buffers en parkings).
  3. Een sterk netwerk opbouwen tussen de leden onderling en de relatie met de omliggende terreinen. Om succesvol te ondernemen is een sterk netwerk onontbeerlijk.

De vereniging is een vzw met een raad van bestuur gekozen uit de leden. De raad van bestuur wordt verkozen om de 4 jaar en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur, de financiën en de organisatie van de activiteiten. Het lidmaatschap van de raad van bestuur is niet bezoldigd. Elk bedrijf gevestigd op het terrein is lid van de vzw en betaalt een jaarlijkse bijdrage van 0,25 euro/m² kavel om de werking te financieren en daarnaast een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van 25 euro per bedrijf. Beide bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het vaste pakket activiteiten - waaraan alle bedrijven deelnemen - en een pakket vrij te kiezen activiteiten. Het vaste pakket betreft zaken die voor iedereen van belang zijn, zoals de organisatie van het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, de signalisatie en de veiligheid. Voor de andere activiteiten zoals groepsaankopen, sneeuwruimen etc. is deelname vrij te kiezen.

Contactgegevens: 

Isabelle Verdonck, POM Antwerpen
isabelle.verdonck@pomantwerpen.be
03 240 68 28

Alternatieve financiële ondersteuning van bedrijvenvereniging De Prijkels vzw

Alternatieve financiële ondersteuning van bedrijvenvereniging De Prijkels vzw

Bedrijvenvereniging De Prijkels vzw ging op zoek naar een systeem van blijvende financiële ondersteuning. De vereniging gebruikt hiervoor enerzijds de lidgelden van haar leden, anderzijds gaat ze partnerships aan met commerciële partners uit de regio. Met deze gelden kan er een maandelijkse communicatie verzorgd worden. Daarnaast organiseert de vzw een tiental events op jaarbasis. Dit zijn informele netwerksessies met boeiende sprekers en actuele thema’s.

Er ontstaat dus een win-win-win situatie voor alle partijen:
- voor de leden-bedrijven: de bedrijvenvereniging houdt hen op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de zone en is een centraal aanspreekpunt voor alle stakeholders
- voor de partners: zij krijgen visibiliteit en netwerkmogelijkheden binnen hun directe doelgroep
- voor de vereniging: door de financiële inbreng van leden en partners ontstaat er financiële stabiliteit waardoor ze een continue meerwaarde kan bieden aan de leden

Contactgegevens: 

Bart Van Wassenhove, manager bedrijvenvereniging De Prijkels vzw
info@deprijkels.be

Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijventerreinvereniging

Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijventerreinvereniging

De financiële zelfredzaamheid van een bedrijventerreinvereniging hangt in hoofdzaak af van haar ambitieniveau, activiteiten, dagelijkse werking en structuur. De handleiding 'Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging' geeft een overzicht van mogelijke uitgaven- en inkomstenstromen in relatie tot deze parameters. De handleiding bevat ook activiteitenfiches van een aantal kostenbesparende, opbrengstgenererende en service en kwaliteit verhogende activiteiten.

 

 

Contactgegevens: 

Peter Carpentier, POM Antwerpen
peter.carpentier@pomantwerpen.be   
03 240 68 35