Studie Warmtenet Ravenshout en Genk-Zuid

In het kader van het Europese project Eco2Profit (zie ook Projecten) heeft POM Limburg een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar energiebesparing door de valorisatie van restwarmte via een collectieve infrastructuur in en om de bedrijventerreinen Genk-Zuid en Ravenhout.

Het voorwerp van de haalbaarheidsstudie omvatte: 
1. opmaak warmtekaarten Genk-Zuid en Ravenshout 
2. onderzoek economische opportuniteit warmtenetten in periode 2012-24 (diverse scenario’s inzake lokale ontwikkeling incl.huisvesting kunnen hierbij beschouwd worden)
3. onderzoek financiële, technische en juridische haalbaarheid
4. uitwerken representatieve casestudies koppeling economische agenten van vraag- en aanbodzijde aan warmtenetten
5. gebiedsafbakening

De opmaak van een warmtekaart omvat een inventaris van relevante warmteoverschotten en warmtebehoeften op het bedrijventerrein Genk-Zuid en de verwerking van deze gegevens. Uit de warmtekaart kan afgeleid worden welke activiteiten en profielen complementair zijn aan elkaar. Voor beide gebieden werden enquêtes uitgevoerd en interviews afgenomen om zo de warmtebehoefte en het warmteoverschot in kaart te brengen.

De kaarten voor beide gebieden kunt u hieronder raadplegen. Voor elk gebied werden 3 cases technisch, economisch en juridisch uitgewerkt om de haalbaarheid van de aanleg van een warmtenet in kaart te brengen.
Het onderzoek hield in dat de organisatiestructuur van het warmtebedrijf op poten werd gezet. Hiervoor werden gesprekken gevoerd met alle relevante actoren in het speelveld (overheden, DNB, energieleveranciers, financierders). Zo verkreeg men een goed zicht op rolverdeling en de voorwaarden van deze actoren. Momenteel wordt het traject van de realisatie van een warmtenet op het industrieterrein Ravenshout verder onderzocht.

Contactgegevens: 

Stijn Vercampt, POM Limburg
stijn.vercampt@pomlimburg.be
011 300 139

Video: